Selección lexislativa de aplicación no ámbito educativo da comunidade autónoma de Galicia

Desde o día 1 de decembro de 2012 ata o día 31 de maio de 2013

Desde o día 1 de decembro de 2012 ata o día 31 de maio de 2013

Compilación realizada por Venancio Graña Martínez
vegrama@mundo-r.com

 

1. ALUMNADO

1.1. Admisión de alumnado en centros docentes

Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 26/12/2012)

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2.º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, (DOG, 15/03/2013). Corrección de erros (DOG, 24/04/2013)

1.2. Adquisición de libros de texto

Orde do 28 de novembro de 2012 pola que se procede á ampliación dos importes para o financiamento das axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos, no curso escolar 2012/2013, (DOG, 07/12/2012)

RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 14 de decembro de 2012, polo que se formalizan os criterios de distribución aprobados pola Conferencia Sectorial de Educación, así como a distribución resultante, dos créditos para o ano 2012 para o desenvolvemento do Programa para o financiamento dos libros de texto e material didáctico e informático nos niveis obrigatorios do ensino. (BOE, 31/01/2013)

Orde do 29 de maio de 2013 pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares. (DOG, 30/05/2013). Corrección de erros (DOG, 31/05/2013)

Orde do 30 de maio de 2013 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, no curso escolar 2013/2014. (DOG, 31/05/2013)

1.3. Convocatoria de axudas

Resolución do 6 de marzo de 2013, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publican as axudas concedidas para alumnos con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2012-2013. (BOE, 21/03/2013)

Orde do 1 de abril de 2013 pola que se aproban as bases e se convocan axudas complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario de mobilidade Erasmus e Suíza, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2012/2013. (DOG, 11/04/2013)

Orde do 25 de abril de 2013 pola que se establecen as bases que rexen as axudas para o programa Galeuropa a mozos e mozas para a realización de prácticas formativas non remuneradas en empresas de calquera dos estados membros da Unión Europea, agás España, e se procede á súa convocatoria. (DOG, 29/04/2013)

Resolución do 30 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publican os beneficiarios de bolsas de carácter xeral e mobilidade convocadas para alumnado que cursa estudos postobrigatorios e superiores non universitarios no curso 2012-2013. (BOE, 08/05/2013)

Resolución do 8 de maio de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a resolución provisional da convocatoria de axudas para participar no programa Campus Científicos de Verán para alumnos de ensinanza secundaria e bacharelato durante o ano 2013. (BOE, 16/05/2013)

2. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

2.1. Plan PROA

Resolución do 16 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 14 de decembro de 2012, polo que se formalizan os criterios de distribución aprobados pola Conferencia Sectorial de Educación, así como a distribución resultante, dos créditos para o ano 2012 para o desenvolvemento do plan PROA. (BOE, 31/01/2013)

2.2. Programas dirixidos ao abandono escolar  

Resolución do 16 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 14 de decembro de 2012, polo que se formalizan os criterios de distribución aprobados pola Conferencia Sectorial de Educación, así como a distribución resultante, dos créditos para o ano 2012 para o desenvolvemento do Plan para a diminución do abandono escolar temperán. (BOE, 31/01/2013)

Orde do 26 de abril de 2013 pola que se establecen as bases e se convocan, en réxime de concorrencia competitiva, subvencións para o desenvolvemento de programas dirixidos á redución do abandono escolar nos concellos de Galicia para o ano 2013. (DOG, 08/05/2013)

2.3. Convocatoria de prazas de residencia

Orde do 3 de maio de 2013 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2013/2014. (DOG, 14/05/2013)

3. CENTROS PÚBLICOS

3.1. Creacións, autorizacións e transformacións

Decreto 49/2013, do 21 de marzo, polo que se crean e se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 25/03/2013)

3.2. Cambio de denominación

Orde do 18 de decembro de 2012 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria Menéndez e Pelayo, de Lugo. (DOG, 03/01/2013).

Orde do 25 de abril de 2013 pola que se autoriza o cambio de denominación do centro público integrado Doutor Daniel Monje, de Navia de Suarna. (DOG, 10/05/2013)

3.3. Premios por boas prácticas

Resolución do 30 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden os premios de carácter estatal, para o ano 2012, para centros docentes que desenvolvan boas prácticas dirixidas ao alumnado que presenta necesidades educativas especiais e para os centros que as dirixen á compensación do alumnado que se atopa en contornas sociais desfavorables. (BOE, 20/12/2012)

3.4. Cooperativismo e iniciativas cooperativas

Orde do 4 de abril de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras do Certame Cooperativismo no Ensino, dirixido ao alumnado e ao profesorado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2013. (DOG, 12/04/2013)

Orde do 4 de abril de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras do concurso de iniciativas cooperativas e se procede á súa convocatoria para o ano 2013. (DOG, 12/04/2013)

Orde do 4 de abril de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras dos premios á cooperación e se procede á súa convocatoria para o ano 2013. (DOG, 12/04/2013)

4. CENTROS PRIVADOS

4.1. Concertos educativos

Orde do 14 de febreiro de 2013 pola que se ditan normas para a aplicación do réxime de concertos educativos con centros docentes privados para o curso académico 2013/2014 e seguintes, e se realiza a convocatoria. (DOG, 01/04/2013)

4.2. Proxectos de fomento do uso do galego

Orde do 12 de febreiro de 2013 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia, que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2012/2013 (ED101A). (DOG, 18/02/2013)

4.3. Regulación e convocatoria de axudas

Orde do 10 de decembro de 2012 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 20/12/2012)

Orde do 11 de febreiro de 2013 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. (DOG, 20/02/2013)

4.4. Autorizacións e modificacións de centros

Orde do 21 de novembro de 2012 pola que se modifica a autorización do centro privado Colegio Hogar Novacaixagalicia do concello de Vigo. (DOG, 10/12/2012)

Orde do 27 de novembro de 2012 pola que se autorizan as ensinanzas deportivas de vela no centro autorizado de ensinanzas deportivas Santa Apolonia do concello de Santiago de Compostela (A Coruña). (DOG, 19/12/2012)

Orde do 28 de novembro de 2012 pola que se modifica a autorización do centro privado de educación especial Aspanaes-Duques de Lugo do concello de Santiago de Compostela (A Coruña). (DOG, 19/12/2012)

Orde do 29 de novembro de 2012 pola que se modifica a autorización do centro privado Nuestra Señora Inmaculada do concello de Santa Comba (A Coruña). (DOG, 19/12/2012)

Orde do 17 de xaneiro de 2013 pola que se modifica a autorización do centro privado Tomás Barros do concello da Coruña. (DOG, 31/01/2013)

Orde do 28 de xaneiro de 2013 pola que se extingue a autorización do centro privado System, do concello de Lugo, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 11/02/2013)

Orde do 5 de febreiro de 2013 pola que se modifica a autorización do centro privado Montecastelo do concello de Vigo. (DOG, 18/02/2013)

Orde do 11 de febreiro de 2013 pola que se modifica a autorización do centro privado CENP do concello da Coruña. (DOG, 19/03/2013)

Orde do 28 de febreiro de 2013 pola que se modifica a autorización do centro privado de educación especial Santísimo Cristo del Amor do concello do Porriño (Pontevedra). (DOG, 19/03/2013)

Orde do 4 de marzo de 2013 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento do centro privado Fundación Laboral de la Construcción do concello de Teo (A Coruña). (DOG, 19/03/2013)

Orde do 4 de abril de 2013 pola que se autoriza o cambio de domicilio por traslado de instalacións e se modifica a autorización do centro privado San Martín do concello de Ourense. (DOG, 18/04/2013)

5. CENTROS MILITARES

Instrución 18/2013, do 25 de febreiro, da Subsecretaría, pola que se establecen os parámetros de ponderación das materias da fase específica para o ingreso nos centros docentes militares de formación para acceder á escala de oficiais do corpo militar de sanidade, especialidade fundamental Medicina, sen titulación universitaria previa. (BOE, 06/03/2013)

Orde ECD/610/2013, do 9 de abril, pola que se adaptan certos aspectos das ordes de currículo de ciclos formativos de formación profesional ás ensinanzas de formación profesional do sistema educativo autorizadas en centros docentes militares. (BOE, 16/04/2013)

6. EDUCACIÓN INFANTIL

6.1. Escolas infantís

Orde do 14 de febreiro de 2013 pola que se regula o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta consellería o curso 2013/2014. (DOG, 20/02/2013)

Orde do 22 de abril de 2013 pola que se regulan as axudas económicas para atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Cheque Infantil, e se procede á súa convocatoria. (DOG, 26/04/2013)

Resolución do 30 de abril de 2013 pola que se procede á publicación das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 8 de maio de 2012 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social. (DOG, 23/05/2013)

Resolución do 20 de maio de 2013, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se procede á publicación da relación definitiva de nenas/os admitidas/os para o curso 2013/14 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta consellería. (DOG, 27/05/2013)

Resolución do 20 de maio de 2013, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se procede á publicación da relación definitiva de nenas/os admitidas/os para o curso 2013/14 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta consellería. (DOG, 27/05/2013)

Resolución do 20 de maio de 2013, da Xefatura Territorial de Vigo, pola que se procede á publicación da relación definitiva de nenas/os admitidas/os para o curso 2013/14 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta consellería. (DOG, 27/05/2013)

Resolución do 20 de maio de 2013, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se procede á publicación da relación definitiva de nenas/os admitidas/os para o curso 2013/14 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta consellería. (DOG, 27/05/2013)

7. EDUCACIÓN PRIMARIA

7.1. Avaliación de diagnóstico

Resolución do 2 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico nos centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao curso 2012/13. (DOG, 11/01/2013)

8. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

8.1. Probas para a obtención do título de graduado en ESO

Resolución do 8 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 29/01/2013)

8.2. Avaliación de diagnóstico

Resolución do 2 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico nos centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao curso 2012/13. (DOG, 11/01/2013)

8.3. Premios

Orde do 21 de decembro de 2012 pola que se publica a concesión dos Premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2011-2012, convocados pola Orde do 3 de agosto de 2012 (Diario Oficial de Galicia do 13 de agosto). (DOG, 04/01/2013)

Orde do 21 de decembro de 2012 pola que se publica a concesión dos Premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2011-2012, convocados pola Orde do 3 de agosto de 2012 (Diario Oficial de Galicia do 13 de agosto). (DOG, 04/01/2013)

9. BACHARELATO
9.1. Probas para a obtención do título de bacharel

Resolución do 21 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 01/02/2013)
9.2. Premios nacionais e extraordinarios
Resolución do 22 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios nacionais de bacharelato correspondentes ao curso 2011-2012. (BOE, 01/12/2012)
Orde do 22 de abril de 2013 pola que se convocan os Premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2012/13. (DOG, 30/04/2013)
9.3. Título de bacharel
Orde ECD/445/2013, do 13 de marzo, pola que se modifica a Orde ECD/1767/2012, do 3 de agosto, pola que se regula a expedición do título de bacharel correspondente ás ensinanzas reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para o alumnado inscrito nos programas de seccións internacionais españolas e "Bachibac" en liceos franceses. (BOE, 20/03/2013)

10. FORMACIÓN PROFESIONAL
10.1. Acceso, admisión e matrícula
Resolución do 10 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan de xeito ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o ano 2013. (DOG, 21/01/2013)
Resolución do 25 de febreiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional, para o ano 2013. (DOG, 06/03/2013)
10.2. Formación profesional dual
Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual. (BOE, 09/11/2012)
Orde do 10 de xaneiro de 2013 pola que se autoriza un proxecto experimental de formación profesional dual do ciclo formativo de grao superior de sistemas de telecomunicacións e informáticos no CIFP Politécnico de Santiago, en colaboración coa empresa Coremain, SLU. (DOG, 16/01/2013)
10.3. Convocatoria de axudas
Orde do 27 de decembro de 2012 pola que se resolve a convocatoria do 9 de maio de 2012 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo. (DOG, 15/01/2013)
Orde do 16 de maio de 2013 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo. (DOG, 21/05/2013)
10.4. Títulos académicos e currículos de ciclos formativos
Decreto 231/2012, do 18 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar. (DOG, 04/12/2012)
Real decreto 1585/2012, do 23 de novembro, polo que se establece o título de técnico superior en Gandería e Asistencia en Sanidade Animal e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 05/01/2013)
Real decreto 175/2013, do 8 de marzo, polo que se establece o título de técnico superior en Deseño e Xestión da Produción Gráfica e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 25/03/2013)
Real decreto 174/2013, do 8 de marzo, polo que se establece o título de técnico superior en Deseño e Edición de Publicacións Impresas e Multimedia e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 08/04/2013)
10.5. Probas libres para a obtención de títulos
Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 16/04/2013)
10.6. Provisión de postos de dirección nos centros integrados
Orde do 15 de marzo de 2013 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia. (DOG, 01/04/2013)
10.7. Premios nacionais e extraordinarios
Orde do 21 de xaneiro de 2013 pola que se convocan os Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2011/2012. (DOG, 31/01/2013)
Orde do 10 de maio de 2013 pola que se publica a concesión dos Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2011/2012, convocados pola Orde do 21 de xaneiro de 2013 (DOG do 31). (DOG, 21/05/2013)
10.8. Competencias profesionais
Orde do 25 de abril de 2013 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, de distintas familias profesionais. (DOG, 20/05/2013)
10.9. Certificados de profesionalidade
Orde do 26 de decembro de 2012 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2013. (DOG, 18/02/2013)
Real decreto 189/2013, do 15 de marzo, polo que se modifica o Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade e os reais decretos polos que se establecen certificados de profesionalidade ditados na súa aplicación. (BOE, 21/03/2013)
Resolución do 10 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación dentro da formación profesional para o emprego na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 19/04/2013)
Resolución do 15 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se habilitan os/as asesores/as e avaliadores/as de diferentes cualificacións profesionais. (DOG, 25/04/2013)

11. ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL
11.1. Convocatoria de axudas
Orde do 5 de decembro de 2012 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 30 de maio de axudas dirixidas a conservatorios e escolas de música non dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 18/12/2012)
11.2. Acceso e admisión ás ensinanzas de réxime especial
Orde do 15 de marzo de 2013 pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2007, pola que se regulan o acceso e a admisión ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño. (DOG, 25/03/2013)
Resolución do 25 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel. (DOG, 10/05/2013)
Resolución do 25 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2013/2014. (DOG, 14/05/2013)
Resolución do 25 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2013/2014. (DOG, 14/05/2013). Corrección de erros, (DOG, 23/05/2013)
Resolución do 25 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2013/2014. (DOG, 14/05/2013)
11.3. Ensinanzas deportivas
11.3.1. Currículos de ciclos formativos
Decreto 73/2013, do 18 de abril, polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Mergullo Deportivo con Escafandro Autónomo. (DOG, 15/05/2013)
11.3.2. Plans formativos
Resolución do 19 de decembro de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da especialidade deportiva de parapente. (BOE, 24/01/2013)
Resolución do 18 de xaneiro de 2013, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da modalidade deportiva de xadrez. (BOE, 07/02/2013). Corrección de erros, (BOE, 05/04/2013)
Resolución do 5 de marzo de 2013, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo dos niveis I e II das especialidades deportivas de frontón 30 metros e de frontón curto (36 m), frontón longo (54 m) e trinquete pertencentes á modalidade deportiva de pelota. (BOE, 25/03/2013)
Resolución do 15 de marzo de 2013, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se corrixen erros na do 18 de xaneiro de 2013, pola que se publica o plan formativo da modalidade deportiva de xadrez. (BOE, 05/04/2013)
11.3.3. Recoñecemento de formacións deportivas
Resolución do 8 de xaneiro de 2013, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se outorga o recoñecemento ás formacións deportivas de vela de nivel I e III, autorizadas pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e impartidas pola Federación Galega de Vela. (BOE, 29/01/2013)
11.4. Sentenzas do Tribunal Supremo
Sentenza do 19 de xuño de 2012, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, pola que se anulan as expresións «de grao» e «graduado ou graduada» contidas no título, articulado e anexos do Real decreto 634/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de grao en Artes Plásticas nas especialidades de Cerámica e Vidro. (BOE 12/12/2012)  
Sentenza do 5 de xuño de 2012, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, pola que se anulan os artigos 7.1, 8, 11, 12 e a disposición adicional sétima do Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, polo que se estableceu a ordenación das ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. E igualmente se anulan as expresións «de grao» e «graduado ou graduada» contidas no título, articulado e anexos dos reais decretos 630 a 635/2010, do 14 de maio, polos que se regulan o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de grao establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en Arte Dramática, en Música, en Danza, en Deseño, en Cerámica e Vidro e en Conservación e Restauración de Bens Culturais. (BOE 21/12/2012)
Sentenza do 23 de maio de 2012, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, pola que se anulan as expresións "de grao" e "graduado ou graduada" contidas no título, articulado e anexos do Real decreto 633/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de grao de Deseño establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (BOE, 22/01/2013)
Sentenza do 12 de xuño de 2012, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, pola que se anulan as expresións "de grao" e "graduado ou graduada" contidas no título, articulado e anexos do Real decreto 635/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de grao en Conservación e Restauración de Bens Culturais establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (BOE, 22/01/2013)
Sentenza do 15 de xaneiro de 2013, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, pola que se anulan as expresións "de grao" e "graduado ou graduada" contidas no artigo 4.1 do Real decreto 635/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de grao en Conservación e Restauración de Bens Culturais establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (BOE, 02/02/2013)
Sentenza do 21 de decembro de 2012, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, pola que se anulan as expresións "de grao" e "graduado ou graduada" contidas no título, articulado e anexos do Real decreto 631/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de grao de Deseño establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (BOE, 20/03/2013)
Auto do 13 de febreiro de 2013, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, polo que se rectifican erros no ditame da Sentenza do 21 de decembro de 2012, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, pola que se anulan as expresións «de grao» e «graduado ou graduada» contidas no título, articulado e anexos do Real decreto 631/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de grao de Deseño establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (BOE 20/03/2013)
Sentenza do 15 de xaneiro de 2013, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, pola que se anulan as expresións "de grao" e "graduado ou graduada" contidas no artigo 4.1 do Real decreto 633/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de grao de Deseño establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 24/04/2013)
11.5. Convocatoria de axudas
Orde do 1 de abril de 2013 pola que se aproban as bases e se convocan axudas complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario de mobilidade Erasmus e Suíza, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2012/2013. (DOG, 11/04/2013)

12. EDUCACIÓN NO EXTERIOR
12.1. Auxiliares de conversación
Resolución do 5 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para auxiliares de conversación de lingua española en centros educativos para o curso académico 2013-2014. (BOE, 14/12/2012)
12.2. Bacharelato
Orde ECD/445/2013, do 13 de marzo, pola que se modifica a Orde ECD/1767/2012, do 3 de agosto, pola que se regula a expedición do título de bacharel correspondente ás ensinanzas reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para o alumnado inscrito nos programas de seccións internacionais españolas e "Bachibac" en liceos franceses. (BOE, 20/03/2013)
12.3. Seccións bilingües
Resolución do 15 de abril de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas de profesores en seccións bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía, Rusia e Turquía para o curso 2013-2014. (BOE, 24/04/2013)
12.4. Funcionarios docentes no exterior
Orde ECD/2703/2012, do 30 de novembro, pola que se prorroga a permanencia en postos de asesores técnicos na Consellería de Educación en Australia. (BOE, 18/12/2012)
Orde ECD/2784/2012, do 19 de decembro, pola que se convoca concurso de méritos para a provisión de postos de persoal docente non exterior. (BOE, 27/12/2012)
Resolución do 19 de marzo de 2013, da Subsecretaría, pola que se anuncia a exposición das listas provisionais de admitidos e excluídos do concurso de méritos de postos docentes no exterior, convocado por Orde ECD/2784/2012, do 19 de decembro. (BOE, 30/03/2013)
Resolución do 23 de abril de 2013, da Subsecretaría, pola que se publican as listas definitivas de admitidos e excluídos ao concurso de méritos de persoal docente no exterior, convocado pola Orde ECD/2784/2012, do 19 de decembro, e se convocan os candidatos á realización da fase específica. (BOE, 04/05/2013)
12.5. Profesores visitantes
Resolución do 12 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2013-2014. (BOE, 19/12/2012)
12.6. Convocatoria de axudas
Resolución do 7 de marzo de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se resolve a convocatoria de axudas para adquisición de libros de texto e material didáctico e informático, para alumnado matriculado nos centros docentes españois no exterior e no centro para a innovación e desenvolvemento da educación a distancia, para o curso académico 2012-2013. (BOE, 25/03/2013)

13. FUNCIÓN PÚBLICA
13.1. Medidas urxentes
Resolución do 28 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se ditan instrucións sobre xornada e horarios de traballo do persoal ao servizo da Administración xeral do Estado e os seus organismos públicos. (BOE, 29/12/2012). Corrección de erros, (BOE, 16/01/2013)
Orde HAP/2802/2012, do 28 de decembro, pola que se desenvolve para a Administración do Estado e os organismos e entidades de dereito público dependentes desta o previsto na disposición adicional trixésimo oitava da Lei 17/2012, do 27 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2013, en materia de ausencias por enfermidade ou accidente que non dean lugar a incapacidade temporal. (BOE, 29/12/2012)
13.2. Vacacións, permisos e licenzas
Resolución do 12 de marzo de 2013, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas. (DOG, 20/03/2013)

14. LINGUAS E PLURILINGÜISMO
14.1. Lingua galega
Resolución do 27 de decembro de 2012, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncian, con carácter voluntario e gratuíto, cursos de lingua galega preparatorios para as probas dos niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4, para particulares (adultos) e colectivos de Galicia, no ano 2013 (ED104B e ED104D). (DOG, 07/01/2013). Corrección de erros, (DOG, 09/01/2013)
Orde do 28 de decembro de 2012 pola que se anuncia a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios para o curso escolar 2012-2013 (ED101 C). (DOG, 14/01/2013)
Resolución do 28 de decembro de 2012, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2013 (ED114A). (DOG, 16/01/2013). Corrección de erros, (DOG, 26/02/2013)
Orde do 25 de xaneiro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios e se procede á súa convocatoria (ED106A). (DOG, 01/02/2013)
Resolución do 8 de marzo de 2013, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes previsto na Resolución do 28 de decembro de 2012 pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2013 (ED114A). (DOG, 22/03/2013)
14.2. Linguas estranxeiras
Resolución do 17 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas de estancias profesionais en Alemaña, Austria, Francia, Reino Unido e Suíza, para profesorado de linguas estranxeiras ou profesorado doutras disciplinas que imparta clase en lingua estranxeira pertencente aos corpos de mestres de educación infantil e primaria, profesores de ensino secundario, catedráticos de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos de escolas oficiais de idiomas, profesores técnicos de formación profesional, profesores de música e artes escénicas e profesores de artes plásticas e deseño e para centros educativos que desexen acoller a un docente dun destes países para o curso 2012-2013. (BOE, 10/01/2013)
Resolución do 16 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 14 de decembro de 2012, polo que se formalizan os criterios de distribución aprobados pola Conferencia Sectorial de Educación, así como a distribución resultante, dos créditos para o ano 2012 para o desenvolvemento do programa de mellora da aprendizaxe de linguas estranxeiras. (BOE, 31/01/2013)
Orde do 1 de marzo de 2013 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2013. (DOG, 06/03/2013)
Orde do 18 de marzo de 2013 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2013, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 22/03/2013)
Resolución do 30 de abril de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se resolve a convocatoria de estancias profesionais en Alemaña, Austria, Francia, Reino Unido e Suíza, para profesorado de linguas estranxeiras ou profesorado doutras disciplinas que imparta clase en lingua estranxeira e centros educativos que desexen acoller a un docente dun destes países para o curso 2012-2013. (BOE, 30/05/2013)
14.3. Centros plurilingües
Resolución do 12 de marzo de 2013 pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros educativos á rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2013/2014. (DOG, 22/03/2013)
14.4. Seccións bilingües
Resolución do 12 de marzo de 2013 pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2013/2014. (DOG, 22/03/2013)
14.5. Programa CUALE
Resolución do 12 de marzo de 2013 pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado, CUALE. (DOG, 22/03/2013)
14.6. Programas de inmersión lingüística
Resolución do 21 de febreiro de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para participar nun programa de inmersión lingüística para o verán de 2013. (BOE, 18/03/2013)
Resolución do 17 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publica a resolución provisional da convocatoria de bolsas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudantes de bacharelato, de grao medio de formación profesional, de artes plásticas e deseño, de ensinanzas deportivas, de ensinanzas profesionais de Música e Danza e de Idiomas de nivel intermedio e avanzado. (BOE, 02/05/2013)

15. ORGANIZACIÓN DA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA GALEGA
15.1. Estrutura orgánica
Decreto 227/2012, do 2 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia. (DOG, 03/12/2012)
Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 18/01/2013)
15.2. Relación de postos de traballo
Resolución do 3 de maio de 2013 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 2 de maio de 2013 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 16/05/2013)

16. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DOCENTES
16.1. Servizos mínimos
Orde do 3 de maio de 2013 pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos durante a folga no ámbito do ensino convocada para o día 9 de maio de 2013. (DOG, 07/05/2013)

17. PERSOAL NON DOCENTE
17.1. Vacacións, permisos e licenzas
Resolución do 12 de marzo de 2013, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas. (DOG, 20/03/2013)
17.2. Provisión de postos de traballo    
Orde do 2 de abril de 2013 pola que se abre o prazo posesorio das prazas adxudicadas na Orde do 28 de febreiro de 2013 pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes dos grupos I, II, III e IV da Administración da Xunta de Galicia. (DOG, 11/04/2013)

18. PARTICIPACIÓN E GOBERNO
18.1. Selección e nomeamento de directores
Orde do 7 de marzo de 2013 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 18/03/2013)
Orde do 15 de marzo de 2013 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia. (DOG, 01/04/2013)
18.2. Asociacións de nais e pais
Orde do 9 de abril de 2013 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2013. (DOG, 18/04/2013)

19. PLANS E PROGRAMAS EDUCATIVOS
19.1. Bibliotecas escolares
Orde do 16 de maio de 2013 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2013/14. (DOG, 29/05/2013)
19.2. Contratos-programa para a mellora do éxito escolar
Resolución do 19 de decembro de 2012 pola que se fai pública a relación definitiva dos centros seleccionados para desenvolver, con carácter experimental, os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes desta consellería. (DOG, 04/01/2013)
19.3. Programas educativos europeos
Orde do 5 de decembro de 2012 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 2 de agosto de 2012 de axudas complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do Programa comunitario de mobilidade Erasmus e Suíza, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2011/12. (DOG, 18/12/2012)
19.4. Programas dirixidos á redución do abandono escolar
Resolución do 16 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 14 de decembro de 2012, polo que se formalizan os criterios de distribución aprobados pola Conferencia Sectorial de Educación, así como a distribución resultante, dos créditos para o ano 2012 para o desenvolvemento do Plan para a diminución do abandono escolar temperán. (BOE, 31/01/2013)
Orde do 26 de abril de 2013 pola que se establecen as bases e se convocan, en réxime de concorrencia competitiva, subvencións para o desenvolvemento de programas dirixidos á redución do abandono escolar nos concellos de Galicia para o ano 2013. (DOG, 08/05/2013)
19.5. Recuperación de vilas abandonadas
Resolución do 20 de maio de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para participar no Programa de cooperación territorial recuperación e utilización educativa de vilas abandonadas durante o período lectivo de 2013. (BOE, 31/05/2013)

20. POSTOS DE TRABALLO
20.1. Oferta de emprego público
Decreto 39/2013, do 21 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013. (DOG, 04/03/2013)
20.2. Ingreso e acceso aos corpos docentes
Orde do 23 de marzo de 2013 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 04/04/2013). Corrección de erros, (DOG, 12/04/2013)
Resolución do 14 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 24/05/2013)
Orde do 20 de maio de 2013 pola que se declaran aptos na fase de prácticas os aspirantes que superaron os procedementos selectivos para o acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de Matemáticas, convocados pola Orde do 9 de abril de 2008 (Diario Oficial de Galicia do 16 de abril). (DOG, 31/05/2013)
Resolución do 27 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede a nomear e facer pública a composición do tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres na Comunidade Autónoma de Galicia convocados pola Orde do 23 de marzo de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 4 de abril), e pola que se fai pública a data, a hora e o lugar no que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos citados procedementos selectivos. (DOG, 31/05/2013)
20.3. Concursos de traslados
Resolución do 14 de febreiro de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes provisorias que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, do corpo de inspectores de Educación e de inspectores ao servizo da Administración educativa e dos corpos que imparten ensino secundario, formación profesional, ensinanzas artísticas e de idiomas, convocado pola Orde do 24 de outubro de 2012. (DOG, 01/03/2013)
Resolución do 10 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, do corpo de inspectores de educación e de inspectores ao servizo da Administración educativa, e dos corpos que imparten ensino secundario, formación profesional, ensinanzas artísticas e de idiomas convocado pola Orde do 24 de outubro de 2012. (DOG, 19/04/2013). Corrección de erros, (DOG, 30/04/2013)
Resolución do 8 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación, convocado pola Orde do 24 de outubro de 2012 (DOG do 29 de outubro). (DOG, 21/05/2013)

21. PROFESORADO
21.1. Regulación das actividades de formación
Orde do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado en Galicia. (DOG, 22/05/2013)
21.2. Reintegros individuais
Resolución do 30 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de beneficiarios de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2012. (DOG, 08/02/2013)
21.3. Retribucións
Orde do 11 de marzo de 2013 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2013. (DOG, 15/03/2013)
21.4. Formación permanente
Resolución do 23 de maio de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para a realización de cursos de verán para a formación permanente do profesorado que exerce en niveis anteriores ao universitario, en convenio coa Universidade Internacional Menéndez Pelayo. (BOE, 29/05/2013)

22. UNIVERSIDADE
22.1. Disposicións xerais
Resolución do 3 de decembro de 2012, da Universidade Nacional de Educación a Distancia, referente á declaración de inhábil, para os efectos de cómputo de prazos en procedementos administrativos, de determinados períodos vacacionais. (BOE, 18/12/2012)
Resolución do 18 de febreiro de 2013, da Presidencia da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, pola que se aproba a convocatoria de lectorados MAEC-AECID en universidades estranxeiras para o curso 2013/2014. (DOG, 22/03/2013)
Orde ECD/669/2013, do 18 de abril, pola que se crea o ficheiro "Verificación de firmas" para a legalización de documentos académicos universitarios. (BOE, 23/04/2013)
22.2. Acceso ás ensinanzas universitarias
Orde do 5 de abril de 2013 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade de bacharelato e FP, para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia no curso 2013/2014. (DOG, 15/04/2013). Corrección de erros, (DOG, 17/04/2013)
22.3. Actividade investigadora. Avaliación
Resolución do 29 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se fixa o procedemento e prazo de presentación de solicitudes de avaliación da actividade investigadora á Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora. (BOE, 05/12/2012)
22.4. Convenios de colaboración
Resolución do 13 de febreiro de 2013, dos reitores das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, pola que se acorda a publicación do Acordo de resolución do convenio de colaboración entre as tres universidades galegas para a creación do Parque Científico-Tecnolóxico Universitario de Galicia mediante consorcio. (DOG, 05/03/2013)
Resolución do 18 de febreiro de 2013, dos reitores das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, pola que se acorda a publicación do convenio de colaboración entre a Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo para a creación do Consorcio Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (Itmati). (DOG, 04/03/2013)
22.5. Acceso e inicio do período de matriculación
Resolución do 13 de marzo de 2013, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo da Conferencia Xeral de Política Universitaria polo que se determinan as datas límite de preinscrición, de publicación de listas de admitidos e de inicio do período de matriculación nas universidades públicas para o curso académico 2013-2014. (BOE, 25/03/2013)
22.6. Prezos públicos
Orde ECD/2708/2012, do 30 de novembro, pola que se acorda compensarlles ás  universidades os prezos públicos por servizos académicos correspondentes ao alumnado bolseiro do curso 2011-2012. (BOE, 18/12/2012).
Orde ECD/2709/2012, do 30 de novembro, pola que se acorda compensar as  universidades públicas pola redución dos prezos públicos por servizos académicos correspondentes aos estudantes pertencentes a familias numerosas de tres fillos, do curso académico 2011-2012. (BOE, 18/12/2012)
Resolución do 13 do febreiro de 2013, da Universidade Internacional Menéndez Pelayo, pola que se publican os prezos polos servizos académicos universitarios conducentes á obtención dos títulos universitarios oficiais de posgrao para o curso académico 2012-2013. (BOE, 25/02/2013)
22.7. Ensinanzas universitarias
Orde do 1 de febreiro de 2013 pola que se autoriza a implantación de ensinanzas universitarias oficiais e se modifica a denominación de titulacións nas universidades do Sistema universitario de Galicia. (DOG, 12/02/2013)
Orde do 14 de febreiro de 2013 pola que se revoga a autorización para impartir determinadas titulacións universitarias oficiais de máster e se suprimen ensinanzas universitarias nas universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo. (DOG, 25/02/2013). Corrección de erros, (DOG, 19/03/2013)
22.8. Axencia para a Calidade do Sistema universitario de Galicia
Resolución do 4 de febreiro de 2013, da Presidencia da Axencia para a Calidade do Sistema universitario de Galicia (ACSUG), pola que se aproba a convocatoria ordinaria para a obtención do informe previo á contratación excepcional de profesorado colaborador polas universidades do Sistema universitario de Galicia e se abre o prazo para a presentación de solicitudes. (DOG, 26/03/2013)
Resolución do 4 de febreiro de 2013, da Presidencia da Axencia para a Calidade do Sistema universitario de Galicia (ACSUG), pola que se aproba a convocatoria ordinaria para a obtención da avaliación previa á contratación de profesorado polas universidades do Sistema universitario de Galicia e se abre o prazo para a presentación de solicitudes. (DOG, 26/03/2013)
22.9. Universidade de Santiago de Compostela
22.9.1. Medios electrónicos
Resolución do 28 de febreiro de 2013 pola que se acorda a publicación do Regulamento polo que se implantan medios electrónicos que facilitan o acceso dos cidadáns aos servizos públicos da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e se crean a sede electrónica, o Rexistro Electrónico e o taboleiro de anuncios, aprobado no Consello de Goberno do 29 de xaneiro de 2013. (DOG, 15/03/2013)
22.9.2. Plans de estudos
Resolución do 3 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos do máster universitario en Acuicultura polas universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo. (DOG, 21/12/2012)
Resolución do 28 de decembro de 2012 de prórroga do orzamento para o ano 2013. (DOG, 09/01/2013)
Resolución do 3 de xaneiro de 2013 pola que se integra profesorado funcionario do corpo de profesores titulares de escola universitaria no corpo de profesores titulares de universidade. (DOG, 16/01/2013)
Resolución do 29 de xaneiro de 2013 pola que se crean e regulan os ficheiros de datos de carácter persoal denominados “Xestión de actividades culturais” e “Xestión da tarxeta universitaria”. (DOG, 08/02/2013)

22.10. Universidade de Vigo
22.10.1. Plans de estudos
Resolución do 9 de xaneiro de 2013 pola que se publica o orzamento desta universidade para o exercicio 2013. (DOG, 18/01/2013)
Resolución do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Ciencias Ambientais. (DOG, 25/01/2013)
Resolución do 12 de decembro de 2012 pola que se publica a modificación da Resolución do 15 de outubro de 2010, de publicación do plan de estudos de graduado/a en Administración e Dirección de Empresas. (DOG, 25/01/2013)
Resolución do 12 de decembro de 2012 pola que se publica a modificación da Resolución do 15 de outubro de 2010, de publicación do plan de estudos de graduado/a en Educación Infantil. (DOG, 28/01/2013)
Resolución do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Consultoría e Xestión da Información. (DOG, 28/01/2013)
Resolución do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Comercio. (DOG, 28/01/2013)
Resolución do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Enxeñería Agraria. (DOG, 29/01/2013)
Resolución do 12 de decembro de 2012 pola que se publica a modificación da Resolución do 15 de outubro de 2010, de publicación do plan de estudos de graduado/a en Enfermería. (DOG, 29/01/2013)
Resolución do 12 de decembro de 2012 pola que se publica a modificación da Resolución do 15 de outubro de 2010, de publicación do plan de estudos de graduado/a en Educación Primaria. (DOG, 29/01/2013)
Resolución do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Enxeñería en Electrónica Industrial e Automática. (DOG, 30/01/2013)
Resolución do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Enxeñería Eléctrica. (DOG, 03/01/2013)
Resolución do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Enxeñería dos Recursos Mineiros e Enerxéticos. (DOG, 30/01/2013)
Resolución do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Enxeñería da Enerxía. (DOG, 30/01/2013)
Resolución do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Enxeñería en Química Industrial. (DOG, 31/01/2013)
Resolución do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Enxeñería en Organización Industrial. (DOG, 31/01/2013)
Resolución do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Enxeñería de Tecnoloxías de Telecomunicación. (DOG, 31/01/2013)
Resolución do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Enxeñería Forestal. (DOG, 01/02/2013)
Resolución do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Enxeñería Mecánica. (DOG, 01/02/2013)
Resolución do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais. (DOG, 01/02/2013)
22.10.2. Permanencia e progreso do alumnado
Resolución do 10 de abril de 2013 pola que se publica a normativa de permanencia e progreso do alumnado das titulacións oficiais de grao e máster universitarios desta universidade. (DOG, 19/04/2013)
22.11. Universidade da Coruña
Resolución do 21 de decembro de 2012 pola que se acorda facer público o orzamento para o exercicio do ano 2013. (DOG, 04/01/2013)
Resolución do 8 de abril de 2013 pola que se fai pública a relación de postos de traballo do persoal funcionario de administración e servizos. (DOG, 16/04/2013)
22.12. Premios de fin de carreira
Resolución do 28 de xaneiro de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se amplía o prazo de resolución dos Premios nacionais de fin de carreira de educación universitaria correspondentes ao curso académico 2009-2010. (BOE, 01/02/2013)
Orde do 18 de febreiro de 2013 pola que se convocan os Premios de fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2012 nas universidades do Sistema universitario de Galicia. (DOG, 01/03/2013)
Resolución do 9 de abril de 2013, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se adxudican os Premios nacionais de fin de carreira de educación universitaria correspondentes ao curso académico 2009-2010. (BOE, 16/04/2013)
22.13. Títulos universitarios
Resolución do 2 de abril de 2013, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo de Consello de Ministros do 8 de marzo de 2013, polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos universitarios de doutor e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos. (BOE, 22/04/2013)
Resolución do 2 de abril de 2013, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo de Consello de Ministros do 8 de marzo de 2013, polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de máster e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos. (BOE, 23/04/2013)22.14. Bolsas, axudas e subvencións
22.14.1. De cooperación interuniversitaria
Resolución do 16 de maio de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden renovacións de proxectos para a cooperación interuniversitaria con Brasil. (BOE, 30/05/2013)
Resolución do 14 de maio de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden subvencións para novos proxectos de cooperación interuniversitaria con Brasil. (BOE, 31/05/2013)
22.14.2. A entidades colaboradoras
Resolución do 16 de novembro de 2012, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se fixa a contía da compensación económica ás entidades colaboradoras pola xestión das axudas para estancias de mobilidade posdoutoramento en centros estranxeiros, xestionadas pola Dirección Xeral de Política Universitaria no marco do estatuto do persoal investigador en formación. (BOE, 06/12/2012)
Resolución do 14 de novembro de 2012, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se fixa a contía da compensación económica ás entidades colaboradoras pola xestión das subvencións para favorecer a mobilidade de profesores visitantes e de estudantes en ensinanzas universitarias oficiais de máster, xestionadas pola Dirección Xeral de Política Universitaria. (BOE, 07/12/2012)
Resolución do 15 de novembro de 2012, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se fixa a contía da compensación económica ás entidades que subscribiron un convenio de colaboración co Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, para as axudas do programa de Formación de Profesorado Universitario, xestionadas pola Dirección Xeral de Política Universitaria no marco do estatuto do persoal investigador en formación. (BOE, 10/12/2012)
Resolución do 13 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se abonan anticipos ás entidades colaboradoras, correspondentes ás axudas para bolsas e contratos do subprograma de formación de profesorado universitario no marco do Estatuto do persoal investigador en formación. (BOE, 18/12/2012)
Resolución do 13 de novembro de 2012, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se fixa a contía da compensación económica ás entidades colaboradoras pola xestión das subvencións para a mobilidade de profesores visitantes e de estudantes no marco de implantación de estratexias de formación de doutoramento e impulso da excelencia e internacionalización dos programas de doutoramento, xestionadas pola Dirección Xeral de Política Universitaria. (BOE, 07/12/2012). Corrixida pola Resolución do 23 de xaneiro de 2013, (BOE, 11/02/2013)
22.14.3. Bolsas e axudas ao alumnado
Orde do 21 de decembro de 2012 pola que se fai pública a resolución de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de estudos universitarios durante o curso 2012/13 nas universidades do Sistema universitario de Galicia. (DOG, 03/01/2013)
Resolución do 14 de xaneiro de 2013 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 22 de novembro de 2012 pola que se resolve a concesión das axudas de apoio á etapa predoutoramento do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2012, e se procede á súa convocatoria. (DOG, 22/01/2013)
Orde do 15 de febreiro de 2013 pola que se aproban as bases e se convocan axudas complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario de mobilidade Erasmus e Suíza, para estudantes universitarios que participan nesta acción no curso 2012/2013. (DOG, 26/02/2013)
Orde do 20 de febreiro de 2013 pola se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2013, co obxecto de coñecer a lingua dese país. (DOG, 06/03/2013)
Orde do 21 de febreiro de 2013 pola que se establece o procedemento de concesión, baixo o réxime de concorrencia non competitiva, de axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios, no curso académico 2012/2013, nas universidades do Sistema universitario de Galicia que, por causa sobrevida ou imprevista, teña dificultades económicas para continuar estudos. (DOG, 06/03/2013)
Resolución do 21 de marzo de 2013 pola que se adxudican as axudas do anexo I, modalidade A, da Orde do 17 de outubro de 2012 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa inicial de formación posdoutoramento do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2012, e se procede á súa convocatoria. (DOG, 01/04/2013)
Resolución do 26 de marzo de 2013 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 14 de xaneiro de 2013 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 22 de novembro pola que se resolve a concesión das axudas de apoio á etapa predoutoramento do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2012, e se procede á súa convocatoria. (DOG, 04/04/2013)
Resolución do 25 de abril de 2013, da Universidade Internacional Menéndez Pelayo, pola que se convocan subvencións para a asistencia ás actividades académicas que se celebrarán nela durante o curso 2013. (BOE, 09/05/2013)
Resolución do 17 de abril de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan subvencións para favorecer a mobilidade de profesores visitantes e de estudantes en ensinanzas universitarias oficiais de máster e doutorados desenvolvidos conxuntamente por universidades francesas e españolas para o curso académico 2013-2014. (BOE, 11/05/2013)
Resolución do 13 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publican os beneficiarios de bolsas de carácter xeral e mobilidade convocadas para o curso académico 2012-2013, para estudantes de ensinanzas universitarias. (BOE, 20/05/2013)
Orde do 10 de maio de 2013 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de bolsas destinadas aos estudantes universitarios que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2013/2014. (DOG, 22/05/2013)
22.14.4. Bolsas e axudas ao profesorado
Resolución do 26 de novembro de 2012, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se conceden subvencións para favorecer a mobilidade de profesores visitantes e de estudantes en ensinanzas universitarias oficiais de máster desenvolvidos conxuntamente por universidades francesas e españolas para o curso académico 2012-2013. (BOE, 17/12/2012)
Resolución do 5 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden axudas para estancias breves en España e no estranxeiro a persoal investigador en formación do programa de formación de profesorado universitario. (BOE, 18/12/2012). Corrixida pola Resolución do 15 de abril de 2013, (BOE, 17/05/2013)
Resolución do 3 de decembro de 2012 pola que se adxudican as axudas da Orde do 12 de setembro de 2012, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas correspondentes á prórroga do Programa Isidro Parga Pondal (nova adxudicación do ano 2009), no marco das accións de formación de investigadores do Programa de recursos humanos do Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica-Incite (2006-2010) para o ano 2012, e se procede á súa convocatoria. (DOG, 19/12/2012)
Resolución do 21 de decembro de 2012 pola que se adxudican as axudas do anexo II, modalidade B, da Orde do 17 de outubro de 2012 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa inicial de formación posdoutoramento do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2012, e se procede á súa convocatoria. (DOG, 02/01/2013)
Resolución do 8 de xaneiro de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se corrixen erros na do 5 de decembro de 2012, pola que se conceden axudas para estancias breves en España e no estranxeiro a persoal investigador en formación do Programa de formación de profesorado universitario. (BOE, 19/01/2013)
Resolución do 20 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se autoriza a prolongación de estancias concedidas pola Orde EDU/866/2011, do 28 de marzo, pola que se adxudican subvencións da modalidade B do Subprograma de estancias de mobilidade de profesores e investigadores estranxeiros en centros españois. (BOE, 24/01/2013).
Orde ECD/48/2013, do 24 de xaneiro, pola que se convocan bolsas para a formación e investigación. (BOE, 28/01/2013)
Resolución do 14 de xaneiro de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a convocatoria para a renovación das bolsas concedidas para a realización de estudos de máster en Arte e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas en Universidades de Estados Unidos de América durante o curso 2012-2013. (BOE, 30/01/2013).
Resolución do 25 de xaneiro de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para participar en cursos de inmersión en lingua inglesa organizados pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo. (BOE, 19/02/2013)
Resolución do 14 de febreiro de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica o ofrecemento da Embaixada de Francia de bolsas de investigación durante o ano 2013. (BOE, 04/03/2013)
Resolución do 28 de febreiro de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden axudas para bolsas e contratos do programa de formación de profesorado universitario, no marco do estatuto do persoal investigador en formación. (BOE, 18/03/2013)
Resolución do 21 de marzo de 2013, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publica a relación de beneficiarios das axudas para participar en cursos de inmersión en lingua inglesa organizados pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo. (BOE, 08/04/2013)
Resolución do 16 de abril de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se concede a renovación durante o curso 2013-2014 das bolsas concedidas para a realización de estudos de máster en universidades de Estados Unidos de América para o curso 2012-2013. (BOE, 04/05/2013)
Resolución do 29 de abril de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden axudas para bolsas e contratos do Programa de formación de profesorado universitario, no marco do estatuto do persoal investigador en formación. (BOE, 04/05/2013)
Resolución do 17 de abril de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan subvencións para favorecer a mobilidade de profesores visitantes e de estudantes en ensinanzas universitarias oficiais de máster e doutorados desenvolvidos conxuntamente por universidades francesas e españolas para o curso académico 2013-2014. (BOE, 11/05/2013)
Resolución do 29 de abril de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se modifica a do 20 de xuño de 2012, pola que se convocan subvencións para o período 2012-2013 do Programa nacional de mobilidade de recursos humanos no marco do Plan nacional de investigación científica, desenvolvemento e innovación tecnolóxica 2008-2011, en relación cos prazos de incorporación. (BOE, 11/05/2013)
Resolución do 13 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publica a resolución provisional da convocatoria de axudas para participar en cursos de inmersión en lingua inglesa organizados pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a titulados en máster en profesorado de ensinanza secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e ensinanzas de idiomas e a mestres. (BOE, 18/05/2013)

 

Sección: