Inicio

Asesoría de Programas de Mellora continua e da Calidade

Dirección Xeral de Formación Profesional

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Complexo Administrativo San Caetano

15781 Santiago de Compostela

Tlfno: 981-546573; 881-996539