Plan do centro

Datos do plan

Vixencia

 
 
 

Introdución

Introdución

 

Tipo de Centro                            Colexio Privado – Concertado

 Denominación Oficial               Colexio Andersen Augalonga

Etapas educativas: Educación Infantil, Primaria e Secundaria


Número total de alumnado: 303 alumnos e alumnas


Número total de profesorado: 31 mestras e mestres

 

Código do Centro:  36014209

Enderezo:   Camiño Escola Andersen, 28, A Garrida ( Valadares)  36315, Vigo, Pontevedra

Teléfono:   986 46 94 12

Dirección de Correo Electrónico:      cpr.andersen.augalonga@edu.xunta.gal

Páxina Web:     www.colexioandersen.es

 

O Colexio Andersen está situado no lugar chamado Augalonga, sito na Garrida-Valadares, ao sur do monte Alba e ao norte do monte Galiñeiro, pertencente ao Concello de Vigo, ao final dun camiño chamado “Camiño-Escola Andersen”.

 

O Plan Dixital de centro vai a contribuir a mellorar o desenvolvemento de centro no que ao uso das TICS e innovación dixital se refire. O noso centro é un centro no que as novas tecnoloxías e a innovación están moi presentes. O centro participa en diferentes Plans e Proxectos de innovación:

·        PLANS DO CENTRO

                                 o   PLAN DE LECTURA E PLAN DE BIBLIOTECA

                                 o   PLAN DIXITAL

                                 o   PLAN DE ACTIVIDADES FÍSICAS E HÁBITOS SAUDABLE

                                 o   PLAN DE MELLORA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

                                 o   PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLA

·        PROXECTOS

                                 o   PROXECTO LÓVA

                                 o   PLAN PROXECTA

·        EDIXGAL

·        CENTRO DIGICRAFT

.         POLOS CREATIVOS

 

Xustificación legal e normativa

  • Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132 da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación.
  • Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021- 2022.
  • Artigo 30.1 do DECRETO 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. • Artigo 15 da ORDE do 30 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa.
  • Artigo 34.1 do DECRETO 155/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Artigo 14 da ORDE do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 155/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa.

  •  Artigo 37.1. do DECRETO 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.

  •  Artigo 18 da ORDE do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa.


 

Contribución do PD á Programación Xeral Anual do curso 23/24.
A finalidade do noso Centro educativo é que o alumnado aprenda e se forme como individuo da sociedade na que vive. En consecuencia, a propia organización vai mellorando a través da súa práctica e da reflexión sobre ela, así como das relacións que establece coa súa contorna.
O Plan Dixital de Centro debe encaixar no contexto institucional máis amplo que vén recollido noutros documentos institucionais, como o Proxecto Educativo de Centro e ambos os documentos deben estar en total consonancia e ser complementarios.

O cronograma de elaboración é o seguinte:

1.5. Inscrición no Plan Anual de Formación do Profesorado para o curso 2021/2021 coa linea de traballo prioritaria Plan dixital do centro. Integración didáctica das TIC. Traballo colaborativo en rede a través de espazos virtuais. Educación dixital. [setembro 2021]

6.       1.6.  Incorporación á Rede Galega de Educación Dixital [novembro 2021]

7.       1.7.  Análise do Marco Europeo para Organizacións Educativas Dixitalmente Competentes

(DigCompOrg) nos 7 elementos

• Infraestuctura
• Liderado

• Ensinanza e aprendizaxe
• Desenvolvemento profesional

• Avaliación
• Contidos e currículo
• Redes de apoio e colaboración

1.8. Configuración e realización do SELFIE por parte do equipo directivo, profesorado e alumnado de 5º e 6º de educación primaria. [decembro 2021].

9.       1.9.  Realización do test da Competencia Dixital Docente - CDD [febreiro 2022].

10.    1.10.  Recompilación de datos do SELFIE e CDD, reflexión e DAFO [marzo 2022].

11.    1.11.  Deseño do Plan Dixital de Centro [maio 2022].

12.    1.12.  Aprobación polo Consello Escolar da Versión 1.0 [xuño 2022].

13.    1.13.  Posta en práctica [setembro 2022].

Contexto DAFO

Instrumentos de recollida de información previa

A partir do Informe SELFIE, TCDD e outras fontes, o centro xerou unha análise DAFO que permite o coñecemento da realidade do centro no eido dixital e facilita a elaboración das liñas fundamentais do Plan Dixital en termos de obxectivos e accións a desenvolver.

 

Interno
26 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Resultados da busca
DAFO Descrición Categoria Obxectivos
Debilidade UTIC 3 Uso de las tecnologías fuera del centro para actividades no relacionadas con el colegio. Alumnado Non
Debilidade DPC 7 Visitas a otros centros, empresas u organizaciones. Oferta Non
Debilidade D3 Intercambio de experiencias Persoal docente Si
Debilidade SMT3 Evaluar o facilitar retroalimentación y apoyo al alumnado Persoal docente Non
Debilidade ATIC Uso de las tecnologías digitales para la docencia y el aprendizaje Persoal docente Non
Fortaleza UTIC 1,2,4 y 5 Uso por parte del alumnado de las tecnologías dentro y fuera del centro. Alumnado Non
Fortaleza H1, H3, H4, H6, H7, H8 Competencias digitales del alumnado Alumnado Non
Fortaleza F1, F3, F4, F5, F6: Pedagogía: Implementación en el aula Alumnado Non
Fortaleza C1, C2, C3, C5, C7, C8 Infraestructura y equipos Infraestruturas Non
Fortaleza DPC 1,2,3,4,5,6,8 Utilidad de las actividades de desarrollo profesional continuo Oferta Non
Fortaleza A2 Desarrollo de la estrategía con el profesorado PRIMARIA Organización de centro Si
Fortaleza A1 Estrategia digital Organización de centro Non
Fortaleza B1 Evaluación del progreso Organización de centro Non
Fortaleza A3 Nuevas modalidades de enseñanza Organización de centro Non
Fortaleza A3 Nuevas modalidades de enseñanza Persoal docente Non
Fortaleza D2 Participación en el DPC Persoal docente Non
Fortaleza G1 Evaluación de las capacidades Persoal docente Non
Fortaleza G6 Comentarios a otros/as alumnos/as Persoal docente Non
Fortaleza G5 Autorreflexión sobre el aprendizaje Persoal docente Non
Fortaleza D1 Necesidades de desarrollo profesional continuo Persoal docente Non
Fortaleza G3 Retroalimentación adecuada Persoal docente Non
Fortaleza E1, E2, E3, E4 Pedagogía: Apoyo y recursos Persoal docente Si
Fortaleza SMT 1,2,4 Manejo de las tecnologías con seguridad (comunicación, impartir y preparar clases) Persoal docente Non
Fortaleza PT Porcentaje de tiempo para enseñar utilizando tecnologías digitales Persoal docente Non
Fortaleza F1, F3, F4, F5, F6: Pedagogía: Implementación en el aula Persoal docente Non
Fortaleza B2 Debate sobre el uso de las tecnologías Persoal non docente Non
26 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Externo 3 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Resultados da busca
DAFO Descrición Categoria Obxectivos
Ameaza B3 Colaboración con otras organizaciones Outras Si
Oportunidade 1. PE 4 Primaria Administración educativa Non
Oportunidade AFC 1 Acceso del alumnado a dispositivos digitales en casa. ANPA Non
3 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Análise

Necesidade de avaliar o progreso a nivel dixital, formación dixital para os docentes e retoalimentación das aprendizaxes.

Obxectivos

Datos obxectivo
Listaxe de obxectivos
Código Obxectivo Opcións
O01PD Coñecer a importancia de compartir contidos dixitais respectando ás normas de propiedade intelectual e os dereitos de autoría. (Profesorado). (D3)
O02PD Utilizar as tecnoloxías emerxentes de forma ética para explorar experiencias e contidos de aprendizaxe novos. (E3).
O03PD Reflexionar sobre a propia práctica profesional e a colectiva en canto ao uso das tecnoloxías dixitais. (D3)
O04PD Capacitar o alumnado para que utilice as tecnoloxías dixitais de forma responsable e ética, xestionando a súa identidade dixital, a súa pegada dixital e a súa reputación dixital. (B3)
O05PD Promover a comunicación entre os titores e as familias mediante o uso da ferramenta AbalarPro (A2)

Seguimento

Procedemento

Farase un control de cada un dos obxetivos e das accións programadas.

1º Trimestre

A.O04.3: Charla sobre a identidade dixitalAcción xeral30/11/2023Xunta de GaliciaAlumnado de 2º ESO.Novembro. REALIZADO

2º Trimestre
3º Trimestre

Avaliación

Procedemento para a avaliación

Procedemento de seguimento do desenvolvemento do plan e da consecución de obxectivos:
No contexto da avaliación procesual a frecuencia da súa realización será como mínimo unha vez ao trimestre. Os aspectos a valorar incluirán o estado da execución das accións, a análise e valoración dos resultados e, de ser o caso, as posibles modificacións das accións e as propostas de mellora.
No contexto da avaliación final a frecuencia da súa realización será como mínimo unha vez ao ano. Os aspectos a considerar incluirán, entre outros, a valoración do logro dos obxectivos e as propostas de mellora.

Valoración xeral

 

 

Proposta de mellora

 

 

Comunicación e difusión

Comunicacion e difusión

Será presentado para a súa aprobación do Consello Escolar e tamén será compartido no derradeiro Claustro ordinario do curso escolar 2023-2024, facendo partícipe deste xeito á toda a comunidade educativa. A maiores o plan será avaliado cada trimestre co claustro de profesores, Consello escolar e a AFA.

https://colexioandersen.es/plan-dixital/