Plan do centro

Datos do plan

Vixencia

 
 
 

Introdución

Introdución

1.1.Datos básicos do centro

DATOS XERAIS DO CENTRO.

Denominación:

CEIP “OTERO NOVAS”

Titularidade:

PÚBLICO

Nº código de centro:

32015268

Municipio (Localidade):

CORTEGADA

Provincia:

OURENSE

CP:

32200

Tfno:

988483117

Enderezo:

BAIXADA AO BALNEARIO S/N

Enderezo electrónico:

ceip.otero.novas@edu.xunta.gal

Páxina Web:

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipoteronovas/


 

O Ceip Otero Novas de Cortegada é un Centro rural do Ribeiro Ourensán. Conta con pouco alumnado, 30 nenos de Infantil e Primaria.

Hai profesorado suficiente, bos recursos materiais e boa coordinación.

No tocante ás novas tecnoloxías o Centro contaba cunha aula de informática que quedou totalmente obsoleta, pola contra, hai moi boa conexión wifi, dotación de Pizarras Dixitais e proxectores en todas as aulas e material actualizado informático en cada aula.

O Plan Dixital ten cabida neste centro ao igual que todos os plans e proxectos que se desenvolven con normalidade dende hai anos no noso colexio. É un plan que ven a organizar todas as nosas accións relacionadas co mundo dixital que xa desenvolvíamos a diario como parte do proceso de ensino aprendizaxe.

1.2.Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao Proxecto Educativo do Centro

Este Plan de Centro Dixital debe ser un instrumento para favorecer e promover o uso dos medios dixitais tanto nos procesos de ensino-aprendizaxe como no resto de procesos de xestión do centro, sempre co fin último de colaborar no desenvolvemento integral do alumnado.

Por iso, debe ser un instrumento que se integre no Proxecto Educativo, no Proxecto de Dirección e na Programación Xeral Anual e debe ser compartido por todos os membros da comunidade educativa. O Proxecto Dixital de Centro orientará tamén con coherencia o uso das tecnoloxías.

1.3.Breve xustificación do mesmo

Coa finalidade de adaptarnos a un mundo de dixital e de preparar tanto ao profesorado como ao

alumnado para enfrontarse aos retos dixitais aos que se deben enfrontar tanto no persoal como no

académico elabórase este plan dixital tendo en conta a seguinte normativa vixente:

  • Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132 da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación

  • Disposición adicional quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de EI, EP, ESO e bacharelato no curso académico 2021-2022

  • Disposición adicional terceira da Resolución do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP do sistema educativo no curso 2021- 2022

  • Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022

1.4.Proceso de elaboración

Primeiramente comezamos designando o equipo para a elaboración do plan dixital e entrando na plataforma da Xunta habilitada para tal fin. No primeiro trimestre fixemos a diagnose do estado inicial a través da ferramenta SELFIE. Máis adiante medimos o nivel de competencia en tecnoloxía dos docentes usando o Test de Competencia Dixital Docente (Test CDD).

A partir dos datos obtidos a través destes medios o centro elaborou o informe de sobre as Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades (DAFO) que nos permitiu guiarnos na definición das liñas fundamentais do Plan Dixital en termos de obxectivos e actuacións.

O seguinte paso foi concretar xa o plan de acción, núcleo fundamental deste Plan, no que se recolleron os obxectivos que nos interesa implementar no curso seguinte.

Todo o proceso foi guiado a través da rede galega de mentores usando para iso a plataforma PLATEGA.

Contexto DAFO

Instrumentos de recollida de información previa
Interno
7 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Resultados da busca
DAFO Descrición Categoria Obxectivos
Debilidade . O alumnado non crea contidos, nin desenvolve en profundidade as habilidades dixitais; moitos menos codifica, programa ou resolve diferentes problemas técnicos. (H10, H11, H12) Alumnado Non
Debilidade Non contamos cunha estratexia dixital propiamente dita. (A1) 2. Convén que valoremos as tecnoloxías dixitais como ferramenta moi útil para a avaliación. (B1) Organización de centro Non
Debilidade . Debemos aproveitar o potencial das tecnoloxías dixitais para a creación de recursos que favorezan o traballo por proxectos, o traballo cooperativo, etc. (E2) Persoal docente Non
Fortaleza . Empregamos as tecnoloxías dixitais para comunicarnos. 2. O alumnado non trae os seus dispositivos ao centro, en parte porque nas familias no hai unha motivación para o uso didáctico das mesmas, só fan un uso lúdico. Familias Non
Fortaleza Contamos cunha estrutura material dixital suficiente para o emprego das tecnoloxías dixitais. Infraestruturas Non
Fortaleza Contamos co apoio directivo para desenvolvernos e experimentar no ensino dixital. Organización de centro Non
Fortaleza . Debatemos sobre a ensinanza mixta e formámonos para poder aplicala. 2. No noso centro favorécese a formación neste campo. (D) 3. Empregamos as tecnoloxías dixitais para comunicarnos. 4. Empregamos as tecnoloxías dixitais para motivar ao noso alumnado. Persoal docente Non
7 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Externo 5 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Resultados da busca
DAFO Descrición Categoria Obxectivos
Ameaza Estamos saturados de burocracia, que na maioría das veces non lle vemos utilidade. Administración educativa Non
Ameaza Debemos ter máis en conta os dereitos de autor e as licenzas cando realizamos o noso traballo (A5) Lexislación Non
Ameaza Non hai apenas colaboración entre os centros, moito menos colaboración dixital. Outras Non
Oportunidade Recibimos formación por parte da administración para mellorar no uso das tecnoloxías dixitais. Administración educativa Non
Oportunidade Aproveitamos iniciativas exteriores ao centro para traballar co alumnado comportamentos responsables e seguros na Internet. Outras Non
5 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Análise

Obxectivos

Datos obxectivo
Listaxe de obxectivos
Código Obxectivo Opcións
O001PD Que o alumnado aprenda a realizar presentacións, infografías e vídeos de contidos curriculares con programas dixitais
O002PD Desenvolver habilidades dixitais avanzadas no profesorado necesarias para crear contidos educativos

Seguimento

Procedemento

Seguimento realizdo polo coordinador e o responsable

1º Trimestre

Traballamos co alumnado de 4º,5º e 6º as presentacions en canvanas horas de plastica.

2º Trimestre

O profesorado do centro recibiu formación en elaboración de guións. Tocamos varias acción do obxectivo nº1 como son os encuadres de imaxe, incluir imaxes, texto e audio nas presentacións.  A realización de vídeos faremolo na elaboración da curta (3º trimestre).

Traballamos a realización de esquemas de xeito transversal co mestre de lingua galega e orientadora.

A acción referida aá iluminación queda descartada pola dificultade técnica.

3º Trimestre

Estamos elaborando unha curta baseada no libro "Memoria do silencio". Aplicamos os coñecementos do curso de guións.

O traballo realizado en torno aos Polos Creativos constitúe un novo obxectivo que non se reflectiu no Plan Dixital aprobado debido a que foi unha iniciativa da Xunta posterior á aprobación.

O coordinador está a recibir a formación sobre Polos creativosque esperamos poderrempregar o próximo curso en caso de recibira dotación.

Avaliación

Procedemento para a avaliación
Valoración xeral
Proposta de mellora

Ao acadar todos os obxectivos valoraremos continuar e ampliar algún deles. Esperamos como proposta de mellora que corresponde á administración que se resolvan os problemas coa rede dentro do centro.

Comunicación e difusión

Comunicacion e difusión

O Plan Dixital será aprobado polo Consello Escolar e difundirase entre toda a comunidade educativa a través da nosa web, en redes sociais, etc, de tal xeito que se coñezan os obxectivos que se pretenden acadar para o próximo curso.