Plan do centro

Datos do plan

Vixencia

 
 
 

Introdución

Introdución

1.1. Datos básicos do centro

Nome do centro: CPR APOSTÓLICO MERCEDARIO

Dirección: Praza da Mercede 13-14. 32600 Verín. Ourense

Correo electrónico: cpr.apostolico.mercedario@edu.xunta.gal

Páxina web: www.mercedariosverin.com

Etapas educativas: Educación Secundaria Obrigatoria (ESO.) 1º, 2º 3º e 4º

Número de alumnado e profesorado: 77 alumnos (17 en 1º, 27 en 2º, 18 en 3º e 15 en 4ª) e 9+1 profesores e orientadora

1.2. Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución do PD ao Proxecto Educativo do Centro

¿ Característica socioeconómicas e culturais do contexto do centro (que podemos extraer do Proxecto Educativo).

O ENTORNO

O entorno semi-urbano do noso colexio é o correspondente a un distrito de clase media e, en parte, media-alta. Detectamos, sin embargo, que a influencia na educación dos nosos alumnos procede, non tanto do específico e estrito ámbito xeográfico e socioeconómico no que está situado o colexio, que non presenta un cadro de problemas específicos ou diferenciados de outros ambientes similares, canto do clima de valores, estilos de vida e vixencias sociais presentes na sociedade urbana.

Así pois, constátase que o sistema de valores desde o que pretende orientar a súa acción educativa o colexio, non só non é coincidente co sistema de valores promovido pola sociedade na que está inmerso, senón que, en moitos casos, é claramente diverxente, cando non contraposto.

A FAMILIA

O entorno semi-urbano do noso colexio é o correspondente a un distrito de clase media e, en parte, media-alta. Detectamos, sin embargo, que a influencia na educación dos nosos alumnos procede, non tanto do específico e estrico ámbito xeográfico e socioeconómico no que está situado o colexio, que non presenta un cadro de problemas específicos ou diferenciados de outros ambientes similares, canto do clima de valores, estilos de vida e vixencias sociais presentes na sociedade urbana. Así pois, constátase que o sistema de valores desde o que pretende orientar a súa acción educativa o colexio, non só non é coincidente co sistema de valores promovido pola sociedade na que está inmerso, senón que, en moitos casos, é claramente diverxente, cando non contraposto.

D) Unha das dificultades determinantes para alcanzar os fins educativas que se propón o colexio é a escasa identificación da familia cos valores que propón o modelo educativo do centro. E) Cada vez notamos máis as consecuencias no alumno de unha desestruturación familiar (familias monoparentais, separacións, etc.), que lles impide manter un equilibrio emocional e afectivo.

F) Apreciamos tamén unha falta de interés e información, cada vez maior, nos pais/mais de nosos alumnos, que se reflexa na escasa participación na vida do centro.

¿ Incardinación e contribución do PD ao Proxecto Educativo. Relación con outros Plans e proxectos do centro.

XESTIÓN DO CENTRO

A) A autoridade precisa para construír e manter a unión de ideais, para guiar e coordinar a acción educativa.

B) A entidade titular fomenta a comunión de todos os membros da comunidade educativa.

C) A coordinación como espazo de comunión, participación e acción:

- Espazo de comunión: unidos, na pluralidade, por un novo modo de ser e actuar na liña de liberación evanxélica.

- Espazo de participación: onde todos/as somos suxeitos activos da nosa historia persoal e colectiva. Onde todos/as somos protagonistas na tarefa educativa.

- Espazo de acción: un lugar onde poidamos proseguir a acción de Xesús que ofrece o mundo os sinais do seu Reino e da paz que está chegando. Lugar de accións educativas liberadoras.

¿ Contribución do PD á Programación Xeral Anual do curso 22/23.

LAXISLACIÓN DE APLICACIÓN:

Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132 da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación.
• Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021- 2022.
• Artigo 37.1. do DECRETO 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.
• Artigo 18 da ORDE do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa.

 

 

Contexto DAFO

Instrumentos de recollida de información previa

Os instrumentos utilizados para realizar a Analise DAFO forn os seguintes:

- Informe Selfie do centro

- Informe do Test CDD de centro

- Análise cuantitativa

 

Interno
10 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Resultados da busca
DAFO Descrición Categoria Obxetivos
Debilidade Dispositivos para o alumnado Colaboración do alumnado Traer o dispositivo propio Aprender a codificar ou programar Resolver problemas técnicos Recoñecemento do traballo dos demais Aprender a comunicarse Alumnado Non
Debilidade Traer o dispositivo propio Familias Non
Debilidade Acceso a internet Dispositivos dixitais para o aprendizaxe Brecha dixital: medidas Brecha dixital: apoios Espazo físico Tecnoloxías asistenciais Infraestruturas Non
Debilidade Tempo para explorar a ensinanza dixital Organización de centro Non
Debilidade Estratexia dixital Desenrolo da estratexia co profesorado Necesidades de DPC Participación no DPC Autorreflexión sobre a aprendizaxe Comentarios sobre o seu traballo Persoal docente Non
Fortaleza Impricación do alumnado Recoñecemento ao traballo dos demais Comportamento seguro Alumnado Non
Fortaleza Dispositivos dixitais para a ensinanza Asistencia técnica Infraestruturas Non
Fortaleza Novas modalidades de ensinanza Oferta Non
Fortaleza Recursos en liña Comunicación coa comunidade educativa Emprego recursos dixitais de aprendizaxe Recursos educativos abertos Organización de centro Non
Fortaleza Fomento da creatividade Retroalimentación adecuada Avaliación dixital Emprego de datos para mellorar o aprendizaxe Persoal docente Non
10 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Externo 5 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Resultados da busca
DAFO Descrición Categoria Obxetivos
Ameaza Dispositivos dixitais para a aprendizaxe Dispositivos dixitais para o alumnado Necesidades de DPC Participaión no DPC Administración educativa Non
Ameaza Brecha dixital: medidas para identificar retos Brecha dixital: apoios para abordar retos Contorna Non
Oportunidade Colaboración para compartir experiencias nas redes Contorna Non
Oportunidade Tempo para explorar a ensinanza dixital Lexislación Non
Oportunidade Colaboración para compartir experiencias nas redes Outras Non
5 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Análise

A vista da análise do informe Selfie, o test CDD e a análise cuantitativa resultaron unhas debilidades, fortaleza, ameazas e oportunidades reflectidas na análise DAFO antes descrita, que nos leva ao plantexamento dun plan de acción para mellorar a situación a nivel dixital do noso centro

Obxectivos

Datos obxectivo
Listaxe de obxectivos
Código Obxetivo Opcións
O01PD PROMOVER O USO DA AULA VIRTUAL POR PARTE DO ALUMNADO

Seguimento

Procedemento

- No contexto da avaliación procesual:

            - A frecuencia da súa realización será bimensual ou trimestral, dependendo da avaliación (1ª, 2ª ou 3ª) como consecuencia do calendario.

            - Os aspectos a valorar serán:

                        . o estado da execución das accións

                        . a análise e valoración dos resultados

                        . as posibles modificacións das accións e as propostas de mellora (se procede)

1º Trimestre

 

 

2º Trimestre

 

 

3º Trimestre

 

 

Avaliación

Procedemento para a avaliación

No contexto da avaliación final mediante os correspondentes instrumentos,

            - A frecuencia da súa realización será anual

            - Os aspectos a valorar,

                        . logro dos obxectivos

                        . propostas de mellora

 

Valoración xeral

A inbtención dos distintos departamentos e fomentar o traballo a través da aula virtual.

Facéndoio obrigatorio a medida que avance o curso

Primando a súa utilización

 

Propostas de Mellora

Seguimos insistindo, a quen proceda, que para poder Avaliar con garantías a través da Aula virtual precísase formación tanto para profesorado coma para alumnado.

 

Comunicación e difusión

Comunicacion e difusión

A través da páxina web

https://www.edu.xunta.gal/educalidade/
BuscaPlanAction?
codPlan=1&codConvocatoria=132&codCentro=32013545

Mediante o contacto directo coas familias:

            _ Na presentación do curso reunión xeral con todos os pais/nais/titores legais

            _ Charla do titor de cada curso na aula correspondente, coas familias