Plan do centro

Datos do plan

Vixencia

 
 
 

Introdución

Introdución

O presente Plan Dixital, está elaborado polo Equipo Dinamizador que para o efecto se creou neste centro educativo.

O noso PDC ten en conta todas as particularidades referidas á súa contorna, conectando coa realidade e incluíndo os aspectos máis relevantes e integradores para a consecución do propósito último de implementación da competencia dixital co apoio dos diversos programas e actividades que no centro se desenvolvan. Esto reflectirase no Proxecto Educativo de Centro (PEC) de maneira explícita, dando conta da relevancia que ten o feito do uso das TIC, dada a alta implantación a nivel social como uso lúdico, para tentar levar ao eido educativo a súa utilización con destreza para unha formación integral das persoas de xeito complementario a outras actuacións, comezando unha alfabetización dixital, tan necesaria para que a sociedade avance axeitadamente e non quedar relegados nun mundo cada vez máis tecnificado.

A inclusión na PXA de forma máis evidente da utlización de ferramentas corporativas e un uso máis habitual das mesmas en calquera das áreas curriculares, de xeito que resulte algo cotiá para o profesorado e o alumnado. Así mesmo, todo o desenvolto ao longo do curso aparecerá reflectido na memoria final que se redactará en cada nivel, actividade ou programa a desenvolver, sendo estes dous últimos aspectos a decidir en claustro e que aparecen reflectidos na PXA.

A idea é potenciar o desenvolvemento profesional continuo de todo o profesorado implicado no proceso de ensino e aprendizaxe do centro, dándolles a coñecer os obxectivos expostos neste PDC a todo o claustro, dado o cambio de persoal e a revisión que deste Plan se está a desenvolver.

As pegadas que identifican ao noso centro son:

 • Enderezo, rúa Antonio Fernández Pérez, s/n, 32600 Verín
 • Alumnado, 182, con 29 mestras e mestres e un auxiliar de conversa.

Para a elaboración do PDC, tivéranse en conta as disposicións ditadas desde a Administración, para seguir unhas consignas comúns en toda a Comunidade Autónoma e conseguir unha coherencia de criterios á hora de obter un produto final o máis axeitado á realidade, tendo en conta as características propias do centro e adoptando as medidas necesarias para que aparezan reflectidas no mesmo:

 • Art. 111 bis, da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación. “Tecnoloxías da Información e a Comunicación”

 • Art. 121 da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación. “Proxecto educativo

 • Art.132 da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación. “Competencias do director ou director”

 • Disposición adicional quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de EI, EP, ESO e bacharelato no curso académico 2021-2022. “Plan dixital de centro”

 • Disposición adicional terceira da Resolución do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP do sistema educativo no curso 2021- 2022. “Plan dixital de centro”

 • Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022.
 • Artigo 30.1 do DECRETO 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia.

  • Artigo 15 da ORDE do 30 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa.

 • Artigo 34.1 do DECRETO 155/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

  • Artigo 14 da ORDE do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 155/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa.

Seguindo as directrices marcadas pola normativa, anteriormente descrita, no CEIP Princesa de España creouse un Equipo de Dinamización para a elaboración do Plan Dixital de Centro, integrado por 6 persoas, coa colaboración do resto do claustro.

Contexto DAFO

Instrumentos de recollida de información previa

Ao longo do curso académico 2021/22, foise realizando unha sucesión de accións para chegar ao deseño do PDC, usando unha serie de ferramentas que achegaron información para, logo, elaborar unha análise DAFO que nos permitira un plantexamento o máis axeitado posible nos seguintes pasos a dar. Estas ferramentas foron:

 • O uso de SELFIE para recoller datos representativos, tanto do alumnado como do profesorado, obtendo unha panorámica da capacidade dixital do centro, facendo unha valoración conxunta das oito áreas e analizando puntos coincidentes e diverxencias apreciables, para tentar manter e mellorar os puntos fortes detectados, así como traballar co propósito de corrixir aqueles aspectos onde peor estamos e analizar as razóns polas que en certos puntos aparecen diferenzas apreciables e ver o xeito de limalas.
 • O Test de Competencia Dixital Docente (test CDD), obtendo uns resultados acordes coa media do resto de centros de Galicia, cun nivel de competencia B1, aínda que algo por debaixo da media, atopando que máis do 60% está entre o nivel A2 e B1.

 • Fíxose unha primeira aproximación usando o SELFIE_PTK, para a revisión dos resultados obtidos.

 • Realización dunha análise cualitativa do Informe SELFIE, co obxecto de descubrir os aspectos internos e externos que afectan ao noso centro.

 • Co uso do “Modelo dos 3 porqués”, tenteouse dar resposta aos aspectos:

  • Busca no informe SELFIE dos dous aspectos coa maior puntuación e reflexiona sobre tres motivos que xustifican a valoración tan positiva.

  • Repetiuse o proceso anterior cos dous aspectos coa puntuación máis baixa.

  • Por último identificáronse os dous aspectos que presentan maior dispersión entre a valoración dos tres axentes (equipo directivo, profesorado e alumnado). Fíxose unha reflexión sobre 3 posibles causas que expliquen esa diverxencia.

Cos resultados obtidos, pasouse á elaboración da Análise DAFO, que se revisa para o presente curso 2023 / 2024, presentando os items que a continuación se detallan.

Interno
16 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Resultados da busca
DAFO Descrición Categoria Obxetivos
Debilidade H1. Falta de incorporación de conceptos relacionados co comportamento seguro e responsable no uso da Internet (3.4) Alumnado Non
Debilidade H10. Deficientes habilidades dixitais adquiridas polo alumnado nas diferentes materias (3.2) Alumnado Non
Debilidade C10. Escasa equipación e formación dixital (1.8) Familias Si
Debilidade C7. Alto descoñecemento en materia de protección de datos e seguridade no uso das redes. (3.3) Familias Non
Debilidade C10. Uso moi escaso dos encerados e paneis dixitais, por parte do profesorado, limitándose, en moitos casos, a un uso para proxección (1.8) Infraestruturas Si
Debilidade C11. Baixo uso das ferramentas como a Aula Virtual (2.8) Infraestruturas Si
Debilidade E5. Estratexia dixital pouco desenvolvida (2.9) Oferta Si
Debilidade F6. Canles comunicativas entre as distintas etapas do centro con deficiencias (2.9) Organización de centro Non
Debilidade E5. Falta de tempo do profesorado para explorar novas modalidades de ensino (2.9) Persoal docente Non
Debilidade E2. Escasa creación de recursos educativos dixitais (3.1) Persoal docente Si
Debilidade G7. Non se reflicte unha incorporación adecuada por parte do profesorado de tecnoloxías dixitais para avaliar (3.1) Persoal docente Non
Fortaleza E4. Uso de ferramentas corporativas para a súa comunicación co centro educativo (3.6) Familias Non
Fortaleza F4. Achega de ideas e concursos participativos para o alumnado pretendendo a motivación no uso das TIC (3.4) Oferta Non
Fortaleza D3. Dinamización e publicidade de actividades realizadas polo alumnado, potenciando a participación das familias (3.6) Oferta Non
Fortaleza C5. Aceptable atención na resolución incidencias técnicas (4.0) Organización de centro Non
Fortaleza D1. Avance na acreditación en Competencia Dixital Docente (CDD) ao realizar formación específica encamiñada á súa consecución (3.8) Persoal docente Non
16 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Externo 12 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Resultados da busca
DAFO Descrición Categoria Obxetivos
Ameaza F6. Inestabilidade do claustro, con cambios continuos e perda de pezas importantes (2.9) Administración educativa Si
Ameaza C10. Dotación equipamento tecnolóxico insuficiente e obsoleto, observándose a necesidade de substitución do mesmo (1.8) Administración educativa Non
Ameaza B3. Relación coa Anpa moi escasa, con liñas de comunicación pouco fluídas (2.5) ANPA Non
Ameaza B4. Case nula participación das familias na actividade cotiá do centro, cun uso deficiente de ferramentas dixitais (2.4) ANPA Non
Ameaza C11. Condición socioeconómicas da contorna media-baixa, dificultando o acceso a medios tecnolóxicos (2.8) Contorna Non
Ameaza C10. Acceso alumnado a dispositivos dixitais fóra do centro moi baixo, por problemas socioeconómicos e de conectividade (1.8) Contorna Non
Ameaza C7. Observación das normas e deberes de autor e licenzas de uso (3.3) Lexislación Non
Oportunidade A2. Posibilidades de que o profesorado que se incorpore conte cun nivel alto no uso e aproveitamento de ferramentas dixitais (3.5) Administración educativa Non
Oportunidade C2. Achegas económicas que recibe o centro axeitadas ás necesidades (4) Administración educativa Non
Oportunidade Estabilidade laboral do persoal non docente do centro Administración educativa Non
Oportunidade D3. Existencia de proxectos externos de colaboración con institucións e organizacións (3.6) Contorna Non
Oportunidade E4. Relación aceptable con persoas que non forman parte da comunidade educativa (3.6) Contorna Non
12 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Análise

A partir do Informe SELFIE, o test CDD e outras fontes, o centro xerou unha análise DAFO que é de utilidade para a análise de situación e para a elaboración das liñas fundamentais do Plan Dixital.

Seguíronse, na súa elaboración, os consellos recibidos, tales como:

 • Facer unha interpretación realista da situación.

 • Procurar unha visión de futuro para o plantexamento duns obxectivos adaptados a esta análise.

 • Visión das características fundamentais das competencias dixitais.

 • Recompilación de aspectos que poidan aportar información para as distintas categorías.

 • Considerar a ferramenta como unha axuda que será avaliada e revisada.

O proceso seguido levou ao plantexamento duns obxectivos (reflectidos no apartado seguinte), tomados como prioritarios para este curso 2023/24, e que van ser o Plan de Acción a desenvolver, tempolarizando unhas accións cuns recursos para levalas a cabo, coa conseguinte avaliación para o seu seguemento, así como a posibilidade de revisión para adaptarse ás circunstancias e mellorar no posible a implementación e continuidade do PDC.

Obxectivos

Datos obxectivo
Listaxe de obxectivos
Código Obxetivo Opcións
O01PD Potenciar o uso e coñecemento dos PDI para a creación de recursos.
O02PD Analizar e salvar as carencias básicas do alumnado en competencia dixital e seguridade na rede
O03PD Elaborar o inventario do equipamento dixital do centro

Seguimento

Procedemento

Para realizar un correcto seguimento de como evoluciona a implementación do Plan Dixital, o Equipo de Dinaminación do PDC xuntarase unha vez ao mes para ir vendo a evolución na aplicación dos plantexamentes reflectidos e, deste xeito, ter a ocasión de ver a maneira de ir solventando os atrancos que se vaian presentando.

O mentor Adix reunirase, cando menos, unha vez por trimestre coa persoa coordinadora de forma presencial para ir comentando os avances e consultar as dúbidas que poidan ir xurdindo para, así, avanzar nos chanzos para que a avaliación das accións resultantes se vaian axustando o máis posible aos plantexamentos do PDC.

Baixo a supervisión da dirección do centro, a persoa coordinadora vai ter acceso á ferramenta EduCalidade para ir reflectindo o proceso evolutivo da implementación do PDC ao longo da temporalización pevista no mesmo, contando con permiso de Edición, outorgando permiso de Consulta ao resto dos integrantes do equipo.

1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre

Avaliación

Procedemento para a avaliación

Realizarase ao finalizar do proceso, ao tentar interpretar, valorar e xulgar os resultados alcanzados en función dos obxectivos marcados na planificación xeral do Plan de Acción. Permitiranos razoar sobre os obxectivos levados a término, o grao de satisfacción das necesidades establecidas, ver os puntos positivos e negativos para tentar darlles solución. Permitirá determinar os obxectivos culminados ou en proceso de desenvolvemento nun momento determinado.

 

Non vai constituír un acto illado, independente ou último do proceso, senón que vai forma parte dunha actuación continua en conexión coa avaliación procesual. Establecerase unha investigación preto da práctica, unha cuantificación e cualificación que se reflectirá no período posterior.

Valoración xeral

 

 

Propostas de Mellora

Comunicación e difusión

Comunicacion e difusión

A primeira comunicación da existencia do PDC será, como se di na norma, o coñecemento por parte do Claustro, dado que hai que informalo e darán a súa opinión sobre a idoneidade do mesmo. A continuación, pasará ao Consello Escolar, a quen se lle fará un achegamento do mesmo, presentándolle o produto final xurdido de todo o proceso e que terán que emitir a súa opinión e voto que, de ser favorable, resultará aprobado para o seu desenvolvemento e aplicación.

Superados os trámites anteriores, a difusión do plan levarase a cabo a través da páxina web do cole, cando se informe ao claustro de mestres e sexa aprobado polo consello escolar, así como nas reunións de principio de curso coas familias e aos novos membros do claustro.

O enlace para o acceso ao PDC en EduCalidade é o seguinte:

https://www.edu.xunta.gal/educalidade/BuscaPlanAction?codPlan=1&codConvocatoria=132&codCentro=32013521

Ao longo do curso tamén se difundirá a través doutros medios como dípticos, carteis e outras actuacións a través da rede que irán dando a coñecer as partes máis importantes do PDC para que todos os membro da comunidade educativa o sintan como propio.