Plan do centro

Datos do plan

Vixencia

 
 
 

Introdución

Introdución

O colexio plurilingüe San José pertencente á Congregación das Servas de San José é un centro concertado de educación católica, aberto a todos, sen distinción de raza, sexo, crenzas relixiosas, ideas políticas, condición social, calidades humanas...

Está situado nunha zona privilexiada de Ourense, entre a cidade antiga e a moderna. Contamos con boa infraestrutura de servizos sociais. O colexio convive con outros centros educativos.

O noso alumnado vive nos arredores cos seus pais e irmáns sendo o máis habitual que tanto o pai como a nai traballen fóra da casa. A implicación das familias é boa, colaborando co colexio no que se lle solicita.

O nivel socioeconómico poderíase situar no medio-baixo, e a perspectiva de estudo do noso alumnado é continuar estudos de bacharelato no IES Otero Pedrayo.

Somos centro Plurilingüe con xornada única. Todo o centro está dixitalizado, contando con PDI e computadores en todas as aulas e participamos no Proxecto Abalar.

 

O noso centro educativo ten a necesidade de revisar as nosas estratexias co obxectivo de mellorar a nosa capacidade para promover a innovación e sacar o máximo partido das tecnoloxías da información e comunicación,e dos recursos educativos dixitais.

A presentación do PLAN DIXITAL foi aprobada polo claustro e polo consello escolar.

A LEXISLACIÓN VIXENTE É:

 • Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132 da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación.

 • Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021- 2022.

 • Artigo 30.1 do DECRETO 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia.

 • Artigo 15 da ORDE do 30 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa.

 • Artigo 34.1 doDECRETO 155/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

 • Artigo 14 da ORDE do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 155/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa.

 • Artigo 37.1. do DECRETO 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.

 • Artigo 18 da ORDE do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa.

 

Contexto DAFO

Instrumentos de recollida de información previa

Os instrumentos para a realización do PLAN DIXITAL foron dous pricipalmente:

 • Informe SELFIE
 • Test CDD

Despois da realización do informe e test tuvimos enconta as valoracións realizadas polo equipo de dinamización do Plan

Interno
15 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Resultados da busca
DAFO Descrición Categoria Obxectivos
Debilidade H.7.Tanto o ED como o profesorado non atopamos as materias e os espazos Oportunos para levar a cabo a creación de contenidos dixitales. Alumnado Si
Debilidade centro atópase nun marco socio-económico medio-baixo , polo tanto determina A falta de medios dixitais e conexións a internet dificulta a realización de tarefas On line, tanto de forma individual coma grupais, presentación de traballos, Intervención nos blogs do centro¿ Familias Non
Debilidade D.1. O persoal docente ten necesidade de continuar formándose en novas Tecnoloxías. Persoal docente Si
Debilidade D.3. Aínda que contamos cunha auxiliar de conversa, esta non dispón de horas para poder abarcar os catro cursos da ESO, se tivera máis carga horaria, poderíamos incluso dixitalizar algunha desas horas participando en videoconfe- rencias con outros grupos do centro. Persoal non docente Non
Fortaleza H.3. No noso centro o alumnado respecta aos compañeiros cando empregan as novas tecnoloxías. Alumnado Si
Fortaleza C.2. En todas as aulas contamos con equipos, proxectores e PDI. Así como aula de informática. Infraestruturas Non
Fortaleza C.7. Consideramos de gran importancia traballar con seguridade ante a Información persoal e académica, tanto dos nosos aulas como da propia Infraestruturas Non
Fortaleza A.3.Contamos co apoio do ED para probar novos métodos da ensinanza dixital. Oferta Non
Fortaleza B.1.O profesorado emprega tecnoloxías dixitais para avaliar O progreso do proceso de ensinanza aprendizaxe. Organización de centro Si
Fortaleza A.1. O noso centro conta cunha estratexia dixital. Organización de centro Si
Fortaleza A.2. A estratexia dixital é levada a cabo tanto polo ED como polo profesorado Organización de centro Non
Fortaleza Creación de grupo de marketing, redes sociales e páxina web Organización de centro Non
Fortaleza E.1. As editoriais bríndannos unha ampla variedade de recursos adaptados ao curriculum. Persoal docente Si
Fortaleza E.4. Boa e permanente comunicación coas familias a través do espazo abalar E a nosa aula virtual, así como correos electrónicos. Persoal docente Non
Fortaleza A.3.Contamos co apoio do ED para probar novos métodos da ensinanza dixital. Persoal docente Non
15 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Externo 6 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Resultados da busca
DAFO Descrición Categoria Obxectivos
Ameaza A ANPA non incorpora na súa oferta actividades dixitais. ANPA Non
Ameaza O centro atópase nun marco socio-económico medio-baixo , polo tanto determina falta de medios dixitais e conexións a internet. As familias non teñen o coñecemento necesario para manter un bo Control parental sobre o uso das tecnoloxías que empregan os seus fillos. Contorna Non
Oportunidade Consideramos o grao da implantación das novas tecnoloxías positivo. Administración educativa Si
Oportunidade No noso centro a anpa colabora coas distintas actividades. ANPA Non
Oportunidade C.7. Consideramos de gran importancia traballar con seguridade ante a Información persoal e académica, tanto das nosas aulas como a propia. Lexislación Si
Oportunidade B.3. No noso centro empregamos novas tecnoloxías para colaborar Con outras organizacións, coma os proxectos realizados co parque tecnolóxico. Outras Si
6 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Análise

 

Unha vez realizada a análese cualitativa e cuantitativa por parte do equipo de dinamización dixital e valorando o resultado de ese análese reflectido no noso DAFO, priorizamos as seguintes áreas de mellora no ámbito dixital do noso centro:

D  Desenvolvemento profesional continuo.

Competencias dixitais do alumnado.

B   Colaboración e redes.

Concretamos o noso plan de acción para traballar esas áreas de mellora nos seguintes obxectivos:

1. Participar nun plan de formación para mellorar a competencia dixital do profesorado.

2. Desenvolver a competencia dixital do alumnado que faciliten a súa aprendizaxe.

3. Fomentar a competencia dixital a través do proxecto ERASMUS + .

D DESENVOLVEMENTO profesional continuo PROFESIONAL CONTINUO

Obxectivos

Datos obxectivo
Listaxe de obxectivos
Código Obxectivo Opcións
O01PD Participar nun plan de formación para mellorar a competencia dixital do profesorado
O02PD Desenvolver a competencia dixital do alumnado que faciliten a súa aprendizaxe.
003PD Fomentar a competencia dixital do alumnado e profesorado a través do proxecto ERASMUS +

Seguimento

Procedemento

O procedemento de seguemento da implemenctación do PD levámolo a cabo a través de distintas reunións do equipo de dinamización do plan dixital e unha reunión presencial mensual coa mentora ADIX. Do mesmo xeito utilizamos o espazo de traballo ADIX_Ourense 1 para recibir distinta información e comunicación coa persoa mentora.

1º Trimestre

Con respecto á valoración do primeiro trimestre, divido nas tres etapas para valorar as distintas actividades realizadas con respecto aos obxectivos marcados.
EDUCACIÓN INFANTIL
1er obxectivo: Os profesores realizaron todas as horas presenciais de formación.
2ºobxectivo: O alumnado usa as PDI nas distintas aulas.
EDUCACIÓN PRIMARIA
1er obxectivo: Os profesores realizaron parte das horas presenciais de formación.
2ºobxectivo: O alumnado usa as PDI nas distintas aulas, e tablet's en todos os cursos. Así como tamén usan a sala de informática.
EDUCACIÓN SECUNDARIA
1er obxectivo: Os profesores realizaron parte das horas presenciais de formación.
2ºobxectivo: O alumnado usa as PDI nas distintas aulas, ordenadores abalar nos cursos de 1ºe 2º. Así como tamén usan a sala de informática.
3er obxectivo: O grupo de alumnado do proxecto ERASMUS+ viaxou a Turquía e o gran grupo europeo visitou España.

 

 

2º Trimestre

Con respecto á valoración do segundo trimestre, divido nas tres etapas para valorar as distintas actividades realizadas con respecto aos obxectivos marcados.
EDUCACIÓN INFANTIL
2ºobxectivo: O alumnado usa as PDI nas distintas aulas.
EDUCACIÓN PRIMARIA
1er obxectivo: Os profesores realizaron todas as horas presenciais de formación.
2ºobxectivo: O alumnado usa as PDI nas distintas aulas, e tablet's en todos os cursos. Así como tamén usan a sala de informática.
EDUCACIÓN SECUNDARIA
1er obxectivo: Os profesores realizaron todas as horas presenciais de formación.
2ºobxectivo: O alumnado usa as PDI nas distintas aulas, ordenadores abalar nos cursos de 1ºe 2º. Así como tamén usan a sala de informática.
 

3º Trimestre

Con respecto á valoración do  terceiro trimestre, divido nas tres etapas para valorar as distintas actividades realizadas con respecto aos obxectivos marcados.
EDUCACIÓN INFANTIL
1er obxectivo: Os coordinadores dos distintos seminarios cerraron as actas e todos os participantes realizaron as enquisas de valoración do seminario
2ºobxectivo: O alumnado usa as PDI nas distintas aulas.                                                                               
EDUCACIÓN PRIMARIA
1er obxectivo: Os profesores realizaron todas as horas presenciais de formación.
2ºobxectivo: O alumnado usa as PDI nas distintas aulas, e tablet's en todos os cursos. Así como tamén usan a sala de informática.
EDUCACIÓN SECUNDARIA
1er obxectivo: Os profesores realizaron todas as horas presenciais de formación.
2ºobxectivo: O alumnado usa as PDI nas distintas aulas, ordenadores abalar nos cursos de 1ºe 2º. Así como tamén usan a sala de informática. Proxectos cos robot KUBO en 2 ºESO.
 

Avaliación

Procedemento para a avaliación
 1. 4.1. Seguimento do Plan de Acción

   

Para poder avaliar o plan mediremos o grao de consecución dos obxectivos que nos marcamos, os cales deben ser medibles, alcanzables, realistas e definidos no tempo, sendo necesario comprobar a efectividade das actuacións levadas a cabo.

 

Para levar a cabo a avaliación, teremos en conta os seguintes instrumentos e ferramentas:

 

Os indicadores de avaliación asociados a cada un dos obxectivos e accións, avaliados trimestralmente.

Valoración xeral
Proposta de mellora

 

 

Comunicación e difusión

Comunicacion e difusión

PLAN DE COMUNICACIÓN         

ENTRE DOCENTES    CLAUSTRO 23/01/24                       

CONSELLO ESCOLAR   REUNIÓN DO CONSELLO ESCOLAR     25/01/24

 ENLACE NA WEB DO CENTRO:                                                                                                            

https://www.josefinasourense.com/Archivos/Descargas/Destacados_portada32008550_cprplurilinguesanjose_plandixital_v1_t493-1666005511978.0_10062022_t493-1666005511978.pdf

 ENLACE NA WEB EDUCALIDADE:    

https://www.edu.xunta.gal/educalidade/BuscaPlanAction?codPlan=1&codConvocatoria=132&codCentro=32008550