Plan do centro

Datos do plan

Vixencia

 
 
 

Introdución

Introdución

O IES de Quiroga é o único instituto situado na comarca de Quiroga (inda que tamén hai un CPI no Courel), o que fai que os institutos máis próximos estean a 25 ou 30 kms nas distintas direccións.

Esta comarca, pertencente o sur de Lugo, esta en medio dunha zona montañosa que ten como eixo fundamental de comunicación co exterior o río Sil, e, a carón del, a nacional N-120 e a vía férrea.

A poboación está en franco retroceso tendo na actualidade 3.100 habitantes e cun notable envellecemento da mesma.

Este plan contribuirá a desenvolver calquera dos obxectivos relacionados coa dixitalización que figuran tanto no PEC e na PXA

Contexto DAFO

Instrumentos de recollida de información previa

Esta información obtívose do SELFIE

Interno
38 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Resultados da busca
DAFO Descrición Categoria Obxectivos
Debilidade E4 Non todas as familias usan o Abalar axeitadamente Familias Non
Debilidade C1 A aula de informática é insuficiente para o proceso de ensino-aprendizaxe dixital Infraestruturas Non
Debilidade C7 A política sobre protección de datos non está sistematizada Infraestruturas Non
Debilidade A1 A nosa estratexia dixital non está suficientemente desenvolvida Organización de centro Non
Debilidade D3 O equipo directivo non incentiva que o profesorado intercambie experiencias sobre o ensino con tecnoloxías dixitais Persoal docente Non
Debilidade G1 O profesorado usa puntualmente tecnoloxías dixitais para avaliar as habilidades do alumnado Persoal docente Non
Debilidade D1 Insuficiente reflexión sobre necesidades Desenvolvemento Profesional Continuo Persoal docente Non
Debilidade F1 O profesorado non usa, en xeral, as tecnoloxías dixitais para adaptar o método de ensino a necesidades individuais Persoal docente Non
Debilidade B1 Insuficiente reflexión sobre a nosa mellora dixital Persoal docente Non
Debilidade F5 O profesorado non fomenta suficientemente as tecnoloxías dixitais para a colaboración entre o alumnado Persoal docente Non
Debilidade G6 Non se usan as tecnoloxías dixitais para que o alumnado realice observacións sobre o traballo dos compañeiros Persoal docente Non
Debilidade G5 É mellorable o emprego de tecnoloxías dixitais para que o alumnado reflexione sobre a súa aprendizaxe Persoal docente Non
Fortaleza H7 O alumnado aprende a crear contidos dixitais Alumnado Non
Fortaleza H3 O alumnado actúa de forma responsable en internet Alumnado Non
Fortaleza H6 O alumnado aprende a usar o traballo doutras persoas que atopa en internet Alumnado Non
Fortaleza H8 O alumnado sabe comunicarse utilizando tecnoloxías dixitais Alumnado Non
Fortaleza H1 O alumnado actúa en internet de xeito seguro Alumnado Non
Fortaleza H4 O alumnado aprende a comprobar a información de internet Alumnado Non
Fortaleza C2 Encerados dixitais e ordenadores no límite da suficiencia Infraestruturas Non
Fortaleza C3 Acceso a internet para o alumnado nalgúns puntos Infraestruturas Non
Fortaleza A2 O equipo directivo involucra ó profesorado no desenvolvemento da estratexia dixital do centro Organización de centro Non
Fortaleza PEC5 O centro adquire o equipamento informático preciso cando se ve obrigado pola necesidade Organización de centro Non
Fortaleza A3 O profesorado conta co apoio do equipo directivo á hora de probar novas formas de ensino con tecnoloxías dixitais Organización de centro Non
Fortaleza PEC1 O centro so emprega servizos dixitais educativos coporativos para difundir a información do centro e o ensino virtual Organización de centro Non
Fortaleza PEC2 O centro fomenta o uso do software libre Organización de centro Non
Fortaleza PEC4 O centro coñece a normativa sobre a adquisición de equipamento informático Organización de centro Non
Fortaleza B2 O profesorado debate co resto da comunidade educativa as avantaxes das tecnoloxías dixitais Persoal docente Non
Fortaleza G3 O profesorado envía comentarios sobre tarefas a través do correo ou a aula virtual Persoal docente Non
Fortaleza D2 O profesorado ten acceso a posibilidades de Desenvolvemento Profesional Continuo Persoal docente Non
Fortaleza B3 No noso centro empregamos tecnoloxías dixitais para colaborar con outras organizacións Persoal docente Non
Fortaleza D3 O profesorado intercambia experiencias informalmente sobre o ensino con tecnoloxías dixitais Persoal docente Non
Fortaleza E1 O profesorado busca recursos educativos dixitais en liña Persoal docente Non
Fortaleza E2 O profesorado crea recursos dixitais Persoal docente Non
Fortaleza E3 Uso habitual da aula virtual e outras entornas Persoal docente Non
Fortaleza E4 O profesorado usa tecnoloxías para as comunicacións do centro Persoal docente Non
Fortaleza F3 O profesorado utiliza tecnoloxías dixitais para fomentar a creatividade Persoal docente Non
Fortaleza F4 O profesorado realiza actividades de aprendizaxe dixitais que implican ó alumnado Persoal docente Non
Fortaleza F6 O profesorado de distintas materias colabora en proxectos con tecnoloxías dixitais Persoal docente Non
38 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Externo 4 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Resultados da busca
DAFO Descrición Categoria Obxectivos
Ameaza C5 Dependemos da dispoñibilidade da UAC ante calquera incidencia técnica Administración educativa Non
Ameaza E4 A aplicación Abalar é mellorable Administración educativa Non
Oportunidade E evidente a implicación da Consellería na mellora da competencia dixital dos centros Numerosa oferta de formación para o profesorado Administración educativa Non
Oportunidade C7 Cumprimos o protocolo de protección de datos Lexislación Non
4 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Análise

O DAFO anterior invita á reflexión respecto dos obxectivos a acadar e a partir del deseñamos o plan de acción

Obxectivos

Datos obxectivo
Listaxe de obxectivos
Código Obxectivo Opcións
O01PD Dixitalización da documentación de centro.
O02PD Revisar, actualizar e aumentar os dispositivos dixitais do centro.
O03PD Promover o uso da Aula Virtual por parte do profesorado.
O04PD Difundir os Polos Creativos na comunidade educativa e en especial entre os docentes, recompilar manuais e experiencias pedagóxicas para o uso dos materiais que se reciban.
005PD Evitar os riscos relacionado co uso da tecnoloxia tanto físicos como psicolóxicos

Seguimento

Procedemento

Procederase a facer seguimento do desenvolvemento do plan e da consecución dos obxectivos propostos, realizando:
- Unha avaliación do proceso, unha vez ao trimestre, valorando a realización das accións, o logro dos resultados sinalados segundo os indicadores asociados aos obxectivos e recollendo as propostas de modificación das accións e de mellora que se consideren oportunas.
      - Ao remate do curso realizarase unha avaliación final, sobre o conxunto dos obxectivos recollidos no plan de acción e recompilando as propostas finais de mellora que se consideren oportunas. 

1º Trimestre

Desenvolvéronse todas as primeirras accións dos obxectivos.

2º Trimestre

Desenvolvéronse todas as segundas accións dos obxectivos.

3º Trimestre

Desenvolvéronse todas as accións dos obxectivos.

Avaliación

Procedemento para a avaliación

Procederase a facer seguimento do desenvolvemento do plan e da consecución dos obxectivos propostos, realizando:
- Unha avaliación do proceso, unha vez ao trimestre, valorando a realización das accións, o logro dos resultados sinalados segundo os indicadores asociados aos obxectivos e recollendo as propostas de modificación das accións e de mellora que se consideren oportunas.
      - Ao remate do curso realizarase unha avaliación final, sobre o conxunto dos obxectivos recollidos no plan de acción e recompilando as propostas finais de mellora que se consideren oportunas. 

Valoración xeral

Moi positiva porque se acadaron todos os obxectivos.

Proposta de mellora

 

Continuar desenvolvendo os obxectivos vinculados aos Polos Creativos e promover as competencias dixitais tanto de alumnado como profesorado.

Comunicación e difusión

Comunicacion e difusión

Entre o alumnado: porase no seu coñecemento desde as titorías e terano dispoñible na aula virtual do centro e no espazo “alumnado” da páxina web do centro.
Entre as familias: comunicaráselles a través da aplicación Abalarmóbil e nas guías de curso elaboradas para as familias ao comezo dos mesmos  de que esta plan está dispoñible na nosa páxina web, no apartado “documentación oficial” da nosa web (onde se dispón tamén o PEC), e tamén na aula virtual do centro.
Entre o profesorado: será presentado nas xuntanzas do Claustro ao comezo de cada curso,  ademais de ser enviado por correo electrónico, tendo tamén acceso a el desde a aula virtual do centro e páxina web.