Plan do centro

Datos do plan

Vixencia

 
 
 

Introdución

Introdución

Datos básicos do centro
      
          Nome :IES de Brión
          Enderezo:Paseo Pedrouzos, 3 - San Fins - 15865 - Brión (A Coruña)
          Correo electrónico: ies.brion@edu.xunta.gal
                  Páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesbrion/
          Etapas educativas: ESO e Bacharelato
               nº de alumnado:    371 en ESO e 129 en bacharelato. En total 500
          n.º de profesorado:47

Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao Proxecto Educativo do Centro

           O centro participa no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) en todos os cursos de ESO que contribúe á incorporación das novas tecnoloxías ao sistema educativo en todos os seus ámbitos.
               Cabe resaltar que o Proxecto Dixital está vencellado ó Proxecto Educativo contribuíndo a alcanzar as áreas de mellora a partir da análise de fortalezas e debilidades dixitais do Centro.
 Breve xustificación do mesmo
                  O Plan Dixital do noso centro está baseado na seguinte normativa:
    • Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132  da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación
    • Disposición adicional quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de EI, EP, ESO e bacharelato no curso académico 2021-2022
    • Disposición adicional terceira da Resolución do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP do sistema educativo no curso 2021- 2022 
    • Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022 

 Proceso de elaboración
      
Seguindo as instruccións que nos indica a normativa anteriormente mencionada, a partir dos datos que se obtiveron do SELFIE e do TestCDD elaborados no curso 2021-22 analizáronse as debilidades e fortalezas do Centro dando lugar ó DAFO, e a partir del propuxéronse os obxectivos do Plan de Acción do Plan Dixital
que serven de punto de partida para a elaboración do Plan dixital de Centro
 

Contexto DAFO

Instrumentos de recollida de información previa

Seguindo as instruccións que nos indica a normativa anteriormente mencionada, a partir dos datos que se obtiveron do SELFIE e do TestCDD analizáronse as debilidades e fortalezas do Centro dando lugar ó DAFO, e a partir del propuxéronse os obxectivos do Plan de Acción do Plan Dixital
que serven de punto de partida para a elaboración do Plan dixital de Centro

 

Interno
16 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Resultados da busca
DAFO Descrición Categoria Obxetivos
Debilidade H13. O alumnado considera que carece da capacidade para resolver problemas técnicos que xorden no emprego das tecnoloxías dixitais. Alumnado Si
Debilidade B1 No se avalían suficientemente os progresos en materia de ensinanza e aprendizaxe con tecnoloxías dixitais Organización de centro Non
Debilidade A4: O profesorado non ten tempo para explorar como mellorar o seu método de ensinanza con tecnoloxías dixitais. Persoal docente Si
Debilidade F6. O profesorado non fomenta suficientemente a participación do alumnado en proxectos interdisciplinares empregando as tecnoloxías dixitais. Persoal docente Si
Debilidade G O profesorado non emprega habitualmente as ferramentas dixitais no proceso de avaliación Persoal docente Si
Debilidade F4. As actividades de aprendizaxe dixitais deseñadas polo profesorado non son sufientemente motivadoras para o alumnado Persoal docente Si
Fortaleza C.14 Os espazos físicos facilitan a ensinanza e a aprendizaxe con tecnoloxías dixitais. Infraestruturas Non
Fortaleza A1 Hai unha estratexia dixital no centro Organización de centro Non
Fortaleza C1: O equipo directivo considera que a infraestrutura dixital respalda á ensinanza e o aprendizaxe con tecnoloxías dixitais. Organización de centro Non
Fortaleza C11 Existen no centro protocolos para detectar as dificultades no aprendizaxe mixto relacionadas co contexto socioeconómico do alumnado. Organización de centro Non
Fortaleza C13: O alumnado pode traer os seus propios dispositivos portátiles e utilizalos durante as clase Organización de centro Non
Fortaleza E1 O noso profesorado emprega recursos educativos dixitais en liña Persoal docente Non
Fortaleza E2 O noso profesorado crea recursos dixitais para reforzar o seu labor de ensino Persoal docente Non
Fortaleza E4 O profesorado utiliza tecnoloxías dixitais na comunicación relativa ao centro educativo. Persoal docente Non
Fortaleza D2. No centro desenvólvense actividades para o DPC do profesorado no relativo ao ensino-aprendizaxe co tecnoloxías dixitais. Persoal docente Non
Fortaleza E4 O profesorado utiliza tecnoloxías dixitais na comunicación relativa ao centro educativo. Persoal docente Non
16 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Externo 14 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Resultados da busca
DAFO Descrición Categoria Obxetivos
Ameaza As limitacións que presenta a maqueta Abalar inhabilitando a visión de determinados vídeos que o profesorado considera oportunos para desenvolver a súa labor docente Administración educativa Si
Ameaza Os materiais educativos que aporta EDIXGAL son de calidade mellorable. Administración educativa Si
Ameaza Wifi con zonas de sombras Administración educativa Si
Ameaza C.2 Falta de dispositivos dixitais para docentes Administración educativa Si
Ameaza C4. Non se dispón de asistencia técnica Administración educativa Non
Ameaza A inexistencia de un correo corporativo para o alumnado suministrado pola administración educativa. Administración educativa Non
Ameaza A velociadade baixa de internet por momentos no centro. Administración educativa Si
Ameaza A4: O profesorado non ten tempo para explorar como mellorar o seu método de ensinanza con tecnoloxías dixitais. Administración educativa Si
Ameaza Hai zonas do rural no concello con mala cobertura de rede Contorna Non
Oportunidade C.16 Existen repositorios ou bibliotecas en liña que conteñan materiais de ensinanza e aprendizaxe Administración educativa Non
Oportunidade O centro participa no programa EDIXGAL Administración educativa Non
Oportunidade D2. O profesorado ten acceso de actividades para o seu DPC no relativo ao ensino-aprendizaxe co tecnoloxías dixitais. Administración educativa Non
Oportunidade O profesorado participa en actividades formativas individuais organizadas polas Administración Educativa para a actualización das competencias dixitais do profesorado Administración educativa Non
Oportunidade Colaboración con outros centros en programas educativos en liña. Outras Non
14 elementos atopados, amosando todos os elementos.
Análise

Obxectivos

Datos obxectivo
Listaxe de obxectivos
Código Obxetivo Opcións
O01PD Promover a formación do profesorado no deseño e creación de actividades de aprendizaxe dixital
O02PD Promover o traballo por proxectos interdisciplinares empregando as tecnoloxías dixitais
O03PD Fomentar a autonomía do alumnado na resolución de problemas técnicos e na xestión do equipamento informático
O04PD Mellorar as actuacións , infraestructuras e equipamento de centro relativos á dixitalización de procesos administrativos, á dotación TIC e acceso á rede

Seguimento

Procedemento

No contexto da avaliación procesual a frecuencia da súa realización será a lo menos unha vez ó trimestre. Os aspectos a valorar incluirán o estado da execución das accións, a análise e valoración dos resultados e, de ser o caso, as posibles modificacións das accións e as propostas de mellora.

1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre

Avaliación

Procedemento para a avaliación

No contexto da avaliación final a frecuencia da súa realización será unha vez ó ano. Os aspectos a considerar incluirán, entre outros, a valoración do logro dos obxectivos e as propostas de mellora.

Valoración xeral
Propostas de Mellora

Comunicación e difusión

Comunicacion e difusión

No último trimestre do curso 2021-2022, o Plan Dixital foi aprobado polo consello escolar, unha vez oído o claustro. Despois da súa aprobación foi difundido a toda comunidade educativa a través da páxina web do centro.

Ligazón: https://www.edu.xunta.gal/centros/iesbrion/system/files/15026352_IESdeBri%C3%B3n_PlanDixital_V1.0_30062022%20%281%29.pdf e agora queda dispoñible para a consulta pública no buscador de Educalidade