Curso académico: 2022/2023
Centro: 15016000 - CIFP Compostela
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Cociña e gastronomía Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Impresión gráfica Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Panadaría, repostaría e confeitaría Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Preimpresión dixital Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Servizos en restauración Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Dirección de cociña Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Educación infantil Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Integración sociaL Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Apoio á comunicación Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Apoio domiciliario Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Atención e apoio psicosocial Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Atención hixiénica Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Atención sanitaria Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Características e necesidades das persoas en situación de dependencia Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Destrezas sociais Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Empresa e iniciativa emprendedora Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Formación e orientación laboral Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Organización da atención ás persoas en situación de dependencia Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Primeiros auxilios Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Teleasistencia Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Empresa e iniciativa emprendedora Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Formación e orientación laboral FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Ofertas gastronómicas Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Preelaboración e conservación de alimentos FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Procesos básicos de pastelaría e repostaría FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Produtos culinarios Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Sobremesas en restauración Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Técnicas culinarias FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Panadaría, repostaría e confeitaría - Elaboracións de confeitaría e outras especialidades FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Panadaría, repostaría e confeitaría - Empresa e iniciativa emprendedora FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Panadaría, repostaría e confeitaría - Operacións e control de almacén na industria alimentaria FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Panadaría, repostaría e confeitaría - Presentación e venda de produtos de panadaría e pastelaría FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Panadaría, repostaría e confeitaría - Produtos de obradoiro FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Panadaría, repostaría e confeitaría - Sobremesas en restauración FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Empresa e iniciativa emprendedora Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Empresa e iniciativa emprendedora FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Formación e orientación laboral Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Formación e orientación laboral FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Inglés FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - O viño e o seu servizo Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - O viño e o seu servizo FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Ofertas gastronómicas Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Ofertas gastronómicas FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Operacións básicas en bar e cafetaría FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Operacións básicas en restaurante FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Servizos en bar e cafetaría Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Servizos en bar e cafetaría FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Servizos en restaurante e eventos especiais Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Servizos en restaurante e eventos especiais FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Técnicas de comunicación en restauración FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Deseño e xestión da produción gráfica - Empresa e iniciativa emprendedora Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Deseño e xestión da produción gráfica - Materiais de produción gráfica Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Deseño e xestión da produción gráfica - Organización dos procesos de impresión gráfica Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Deseño e xestión da produción gráfica - Organización dos procesos de postimpresión, transformacións e acabamentos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Deseño e xestión da produción gráfica - Xestión da cor Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Deseño e xestión da produción gráfica - Xestión da produción na industria gráfica Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Empresa e iniciativa emprendedora Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Formación e orientación laboral Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Formación e orientación laboral FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Gastronomía e nutrición FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Inglés FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Procesos de elaboración culinaria FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Procesos de preelaboración e conservación en cociña FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Recursos humanos e dirección de equipos en restauración Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Xestión administrativa e comercial en restauración Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Xestión da produción en cociña Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - Control do aprovisionamento de materias primas Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - Empresa e iniciativa emprendedora Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - Formación e orientación laboral FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - Gastronomía e nutrición FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - Inglés FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - Procesos de servizos en bar-cafetaría FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - Procesos de servizos en restaurante FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - Recursos humanos e dirección de equipos en restauración Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - Sommelier Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - Xestión administrativa e comercial en restauración Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - 2ª Lingua estranxeira-Alemán Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - 2ª Lingua estranxeira-Francés Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - 2ª Lingua estranxeira-Italiano Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - 2ª Lingua estranxeira-Portugués Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Educación infantil - Autonomía persoal e saúde infantil Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Educación infantil - Desenvolvemento cognitivo e motor Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Educación infantil - Desenvolvemento socioafectivo Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Educación infantil - Didáctica da educación infantil Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Educación infantil - Empresa e iniciativa emprendedora Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Educación infantil - Expresión e comunicación Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Educación infantil - Formación e orientación laboral Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Educación infantil - Habilidades sociais Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Educación infantil - Intervención con familias e atención a menores en risco social Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Educación infantil - O xogo infantil e a súa metodoloxía Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Educación infantil - Primeiros auxilios Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Promoción de igualdade de xénero - Ámbitos de intervención para a promoción de igualdade Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Promoción de igualdade de xénero - Desenvolvemento comunitario Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Promoción de igualdade de xénero - Información e comunicación con perspectiva de xénero Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Promoción de igualdade de xénero - Metodoloxía da intervención social Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Promoción de igualdade de xénero - Promoción do emprego feminino Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Comercialización de eventos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Comercialización de eventos FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Comercialización de eventos Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Dirección de aloxamentos turísticos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Dirección de aloxamentos turísticos FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Dirección de aloxamentos turísticos Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Empresa e iniciativa emprendedora Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Empresa e iniciativa emprendedora FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Empresa e iniciativa emprendedora Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Estrutura do mercado turístico Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Estrutura do mercado turístico FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Estrutura do mercado turístico Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Formación e orientación laboral Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Formación e orientación laboral FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Formación e orientación laboral Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Inglés Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Inglés Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Inglés FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Márketing turístico Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Márketing turístico Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Márketing turístico FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Protocolo e relacións públicas Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Protocolo e relacións públicas FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Protocolo e relacións públicas Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Recepción e reservas Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Recepción e reservas Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Recepción e reservas FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Recursos humanos no aloxamento Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Recursos humanos no aloxamento FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Recursos humanos no aloxamento Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Xestión do departamento de pisos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Xestión do departamento de pisos FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Xestión do departamento de pisos Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - 2ª Lingua estranxeira - Alemán Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - 2ª Lingua estranxeira - Alemán FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - 2ª Lingua estranxeira - Francés Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - 2ª Lingua estranxeira - Francés Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - 2ª Lingua estranxeira - Francés FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - 2ª Lingua estranxeira - Italiano Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - 2ª Lingua estranxeira - Italiano FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - 2ª Lingua estranxeira - Portugués Distancia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - 2ª Lingua estranxeira - Portugués FP Dual
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Cociña e gastronomía Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Impresión gráfica Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Panadaría, repostaría e confeitaría Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Preimpresión dixital Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Servizos en restauración Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Deseño e xestión da produción gráfica Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Dirección de cociña Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Educación infantil Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Integración sociaL Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos Proba libre
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Aloxamento e lavandaría Presencial
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Artes gráficas Presencial
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Cociña e restauración Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Aloxamento e lavandaría Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Artes gráficas Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Cociña e restauración Presencial