Curso académico: 2022/2023
Centro: 15016000 - CIFP Compostela

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Ramiro Esparís Sampedro
Vicedirector/a María Joaquina Alonso Castro
Secretario/a José Antonio Vieites Quintáns
Xefe/a de estudos Juan Manuel Cañete Quiñoy