Lección

Antes de empezar a facer un contido de tipo lección teremos que contar cun esquema da lección que desexamos crear. Neste esquema iremos prevendo as diferentes páxinas que conformarán a lección así como as súas rutas (opcións).

Para este exemplo faremos unha lección acorde coa seguinte estrutura:

Esquema lección

A continuación descríbese como realizar unha lección atendendo ao esquema anterior. Neste caso a lección tratará sobre a temática dos Xogos Olímpicos.

Creamos un novo contido dentro do noso curso activando a edición e prememos no despregable de Engadir unha actividade... sobre a opción Lección.

No apartado Xeral indicamos que o número máximo de respostas será de 3, para adaptarnos ao noso esquema de lección.

Xeral

Coas outras opcións, podemos personalizalas, pero para esta práctica indicamos a continuación as elexidas.

Confugración da lección

Unha vez configurados estes datos, prememos sobre o botón Gardar e continuar.

Aparecerán a continuación varias opcións para permitirnos crear ou importar as preguntas ou páxinas que queremos introducir na nosa lección. O máis habitual é empregar a opción Engadir unha páxina de preguntas.

Engadir páxinas

Chegados a este punto a recomendación é que se creen previamente todas as páxinas necesarias (5 para este exemplo). Posteriormente, unha vez creadas, será cando realicemos as conexións entre elas dependendo das respostas seleccioandas polo alumnado.


Edición da páxina

Creada a primeira páxina, seleccionaremos desde o despregable Engadir unha páxina... a opción de Pregunta para seguir engadindo as 4 seguintes páxinas que levarán preguntas para o alumnado: páxinas 2, 3, 4 e 5 do esquema.

Engadir novas páxinas

A última páxina (páxina 5) podería ser unha última páxina de Pregunta, non caso de querer rematar cunha última información presentada ao alumnado, ou ben non sería necesaria a súa creación xa que, como veremos, ao rematar un percorrido faremos un salto ao Final da lección.

Unha vez creado o esquema das páxinas que necesitaremos será cando volvamos sobre cada unha delas para editalas e introducir tanto a información de Título, Contido e Respostas como os saltos correspondentes a cada resposta.

Editar páxina de lección

Finalmente contaremos coa lección finalizada e lista para presentar ao alumnado.

Páxinas editadas e enlazadas


Última modificación: Mércores, 23 de Decembro de 2015, 11:06