Curso que intenta resolver as dúbidas xurdidas na utilización dos aparellos informáticos do centro e proporciona información de uso dalgunha das funcionalidades Abalar-Edixgal

Traballo de investigación en Bacharelato

Listas de alumnos do Novo Curso.

Relación de actividades Extraescolares e complementarias dos Departamentos