Neste curso se facilitan materiais para os alumnos que teñen as materias pendentes.

Se proporcionan apuntes de referencia (pdf co nome dos temas) e cuestionarios de actividades (tarefas).

Os alumnos deben entregar as tarefas (poden fotocopialas eles ou solicitar unha copia ao profesor). O profesor Antonio Leis Castro será o encargado de solucionar dúbidas, de modo que se pode contactar con él a través desta plataforma ou no propio IES.