Neste apartado da Aula virtual queda a disposición do profesorado do Centro toda aquela lexislación e documentación administrativa que pode resultar do seu interese para o desenvolvemento do seu traballo.