Plan de reforzo para o alumnado con materias pendentes de superar.