Plan de Acción Titorial do IES Monte Carrasco.

Este é un curso para traballar a diversidade afectivo-sexual co alumnado

Este é un curso para o profesorado titor destinado a traballar o coidado emocional do alumnado.