Proxecto de final de ciclo de Transporte e Loxística

Ciclo formativo: CSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos.

Módulo profesional: MP0180. Segunda lingua estranxeira.

Ciclo formativo: NOME.

Módulo profesional: MP0000. Formación e orientación laboral. Grupo: A

Curso: 2020-2021

Ciclo formativo: Ciclo.

Módulo profesional: MP0xxx. Empresa e iniciativa emprendedora. Grupo: A

Curso: 2020-2021