Este curso esta pensado para dar soporte o módulo de Ciencias Aplicadas II. 

Aula virtual para o seguimento do módulo de E.I.E 

Curso de Fomación e Orientación Laboral para os Ciclos Formativos de Grao Medio e Grao Superior