Curso impartidos en XA1

Este módulo chamase OPERACIÓNS ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENDA.
Os obxetivos van dirixidos ao persoal administrativo do ámbito comercial e produtivo baséase nas Cooperativas, Pequenas Empresas e Medianas Empresas, que realizan todas as funcións de carácter administrativo, polo que o curriculum adáptase nunha  grande parte ás necesidades de estas empresas.
O curso está distribuído de forma sinxela en cada unidade didactica, redactaodas de forma integradora, indicando os resultados de aprendezaxe  que se esepra adadr despois de asimilar os contidos conmpectuais, procedimentais e actidutidnais, proporcionando ao alumnado as competincias propostas en cada curriculo.