Cursos impartidos polas profesoras de apoio.

Actividades encamiñadas a acadar as competencias básicas en Lingua Galega seguindo a ACI proposta para cada alumno/a.

 Actividades encamiñadas a acadar as competencias básicas en Lingua Castelá adaptadas á ACI proposta para cada alumno/a.

   Curso baseado en adquirir e reforzar as competencias básicas de Matemáticas de 2º ESO.

No curso escolar 20/21 imos traballar as competencias matemáticas de 5º. A saber:  

 - Números naturáis.

 - Operacións cós números naturáis ( multiplicar, dividir, fraccións)

 - Números decimáis.

 - Operacións cós números decimáis.

 - Opercións mixtas.

 - Números enteiros.

 - Porcentaxes

 - S.M.D. 

 - Xeometría (liñas paralelas, perpendiculares, ángulos, triángulos, cuadriláteros, polígonos cóncavos e convexos, círculos)

 - Medición ( perímetros, área de rectángulos e cuadrados, paralelogramos e trapezoides, cuadrílateros, circunferencia)

 - Aplicación práctica á vida diaria de todas as competencias citadas.

Material para trabajar la asignatura de lengua castellana durante el estado de alarma por coronavirus.

Para cualquier duda, mi correo es montsepallise@gmail.com

Un saludo.