Tecnoloxía de 2º da ESO Bilingüe.

Materia de libre configuración autonómica.

Destinada ao alumnado de 2º da ESO.

Neste curso colgaranse tódalas unidades do curso de Tecnoloxía de 3º ESO

Tecnoloxía en lingua inglesa en 3º de ESO

Materia optativa en 4º ESO.

Materia optativa de 1º BAC en cualquiera de sus modalidades

Material didáctico formado por documentación teórica, actividades y documentación complementaria para cursar la materia de Tecnología Industrial 1 de 1º de BAC del bachillerato científico-tecnológico.

Módulo que se utilizará nas materias dependentes do Departamento de Tecnoloxía.

Seguindo os deseños curriculares da LOMCE establecerase un módulo por unidades didácticas graduadas en dificultade: inicial, básico, medio e vanzado coa finalidade de poder abarcar todoeo espectro do currículo da materia.

En cada módulo indicarase a que nivel e cursos irá destinado, metodoloxía de traballo e actividades a desenvolver.

Recursos didácticos para a materia TIC II de 2º BAC

Optativa Imaxe e son de 2ºBAC

Material didáctico formado por documentación teórica, actividades y documentación complementaria para cursar la materia de Electrotecnia de 2º de BAC del bachillerato científico-tecnológico.

Proxectos documentados para realizar nas diferentes materias do ámbito STEM

Cuaderno Digital

Ficha de seguimento da avaliación de alumnos/as.

Adaptación da programación didáctica de Tecnoloxía de 4º ESO para alumnos/as de un Programa de Diversificación Curricular (PDC)