Available courses

Neste espazo daranse a coñecer os recursos dispoñíbeis e as actividades que realiza a Biblioteca do IES David Buján.
Materias para traballar a  materia "Investigación e tratamento da información".

Materia do curso de Bioloxía e Xeoloxía para 1º da ESO

A bioloxía e a xeoloxía vistas mais alo do aula: traballos, cadernos de autoavaliación, vídeos, esquemas e as presentacións da clase nun arquivo.

Cultura Científica (Optativa de 1º Bacharelato)

Caderno de traballo dos alumnos/as de 2º de bacherelato

Recursos dirixidos ao alumnado desta materia.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.


Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
1º ESO. Bilingual Section English
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Neste curso poderás atopar máis recursos para a materia de Bioloxía e Xeoloxía de 3º da ESO: presentacións, vídeos animacións e cuestionarios que che permitirán nalgúns casos repasar e noutros ampliar os teu coñecementos sobre a unidade.
Nesta aula virtual introduciremos os datos recollidos da Estación Metereolóxica situada no noso instituto.
Virtual class done to upload data from our Weather Station.
Materiais de 2º de bacharelato para a materia de Xeoloxía
Esquemas e outros materiais para a clase.
Apuntes e Actividades para Debuxo Artístico 1º Bacharelato
Materiais de apoio para debuxo técnico 1 Bacharelato
Materiais de apoio Debuxo Técnico 2 Bacharelato

Materiais de apoio para Educación Plástica e Visual 1º ESO

Materiais de apoio para Educación Plástica e Visual 3º ESO

Materiais de apoio para Educación Plástica e Visual 4º ESO
Materiais para a materia de Economía de 1º bacharelato.

Recursos para a materia de Economía 4º ESO

Recursos para o alumnado de Economía da Empresa de 2º Bacharelato.

Recursos para a materia de Fundamentos de Administración e Xestión.

Apuntes y Trabajos de EF para 1º Bachillerato
Apuntes y fichas de trabajo
Apuntes y trabajos de EF de 2ºESO
Apuntes y Trabajos de Educación Física para 3º ESO

Apuntes  y trabajos 4º ESO
Resources and materials for physics and chemistry
Resources and materials for physics and chemistry

Curso creado como tarefa do PIALE 2018

Recursos e materiais.

Recursos de interés xeral para alumnado e profesorado de Física e Química.

Curso para o grupo 2 de Física de 2º de bacharelato

Curso 2018/2019

Recursos para o alumnado de Física e Química 1º bacharelato.

Recursos para a química de 4º

Actividades de reforzo para 3º de ESO.

Bienvenidos al aula virtual de la materia de Física y Química de 1º de Bachillerato para el curso 2016/17. Aquí podréis encontrar los apuntes que necesitaréis para estudiar así como también diferentes recursos con los que completar, profundizar y ampliar vuestros conocimientos en esta materia. 

Materiais para o alumnado de Química de 2º bacharelato.

Materiais de utilidade para o alumnado da materia de Química en 2º de Bacharelato.

Fichas, vídeos e todo tipo de materiais ou contidos complementarios para as clases.

Materiais de repaso e consolidación, corrección de fichas, cancións ...

materiais de repaso, corrección de fichas, exercicios autocorrectivos, cancións ...

Materiais complementarios e de repaso, apuntamentos, fichas, correccións, lecturas, cancións ...

Recursos e actividades para o estudo da materia de Grego I
Materiais de apoio para o estudo da lingua e a literatura gregas de 2º de Bacharelato
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Recursos de inglés como reforzo da materia de 4º eso.
actions in the middle of happening.

actions in the middle of happening

A quick review of tenses learnt in 3 eso

Materiais da aula de Lingua Castelá e Literatura: esquemas, textos imaxes, instrucións, etc.

Materiais complementarios para a aula.

Temas, esquemas, textos e outros materiais para a clase.
Materiais de aula e complementares para a materia de Lingua galega e literatura de 2º de bacharelato

Recursos de lingua galega para 1º ESO.

Recursos y actividades complementarias del curso de Matemáticas Académicas de 4ºESO.

Materiais e recursos da materia Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II

(Actualizada ao novo currículo da LOMCE)

Material and resources of the bilingual section Mathematics 2nd year

Actividades para as titoras e titores para desenvolver na sesión de titoría coas alumnas e alumnos do grupo.
Documentos e instrumentos de axuda para a atención ao alumnado con NEAE.
Todo sobre a orientación vocacional do alumnado

Recursos de Relixión para o alumnado de 2º bacharelato.
Apuntes e exercicios da materia.
Presentación tema población
MATERIAIS PARA ARQUITECTURA

Materiais Curriculares de Xeografía.

Grupo TICS1-BAC1 (A-B): clase mércores (9:20) e xoves (11:20) en aula INFO-A
Apuntes, actividades e prácticas de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (1º Bacharelato A,B)
Grupo TICS2-BAC1 (C): clase mércores (9:20) e xoves (11:20) en aula INFO-C

Apuntes, actividades e prácticas de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (1º Bacharelato C)


Grupo TICS3-BAC1 (A,B,C): clase luns (11:20) e mércores (12:30) en aula INFO-A

Apuntes, actividades e prácticas de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (1º Bacharelato A,B,C)


Informática. 4º ESO I

Grupo 1. Clases os luns (13:20), martes (12:30) e os xoves de 10:30.
Aula de Informática A
Informática. 4º ESO II - PDC

Grupo 2 (PDC). Clases os luns (9:20), mércores (13:20) e venres (11:20).
Aula de Informática A
Documentos de interés compartidos por los proyectos europeos

Novedades do sitio

(No announcements have been posted yet.)