A percepción. Actividades.

1. Define os seguintes conceptos: estímulo, sensación, percepción, atención, constancia perceptiva.

2. Explica como se clasifican os nosos sentidos.

3. Explica que é un umbral perceptivo e diferencia entre umbral absoluto e diferencial.

4. Explica as diferentes teorías sobre a percepción humana: o asociacionismo, a Gestal e a Psicoloxía cognitiva.

5. Explica os diferentes factores externos e internos que inflúen na percepción.