Actividades

1. Fai un mapa conceptual dos apartados 3, 4 e 5 do tema, no que apareza a estrutura e o funcionamento do Sistema nervioso e a súa relación co Sistema endocrino. 


2. Explica como funcionan e enque consisten as diferentes técnicas de exploración cerebral.


3. Explica as diferentes enfermidades relacionadas co funcionamento do cerebro.