Exercicos e materiais que permitan reforzar e apoiar o aprendizaxe da materia de  matemáticas.

Materiais, recursos e actividades para o desenvolvemento da materia.

Dar publicidade a programación e calquera adaptación da mesma

Materiais, recursos e actividades para o desenvolvemento da materia.

Publicación da  programación e calquera adptación da mesma a novos escenarios educativos

Materiais, recursos e actividades para o desenvolvemento da materia.

Publicación da  programación e calquera adptación da mesma a novos escenarios educativos

Materiais, recursos e actividades para o desenvolvemento da materia.

Publicación da  programación e calquera adptación da mesma a novos escenarios educativos

Materiais de uso na casa, para preparar a materia. Esquemas en open officce, exercicios resoltos, enlaces de interese, videos, ...

Información para preparar actividades que se teñen que resolver fóra da aula, prazos para facelo, etc


BENVIDOS á aula virtual de Ec. da empresa. :-)

PROGRAMACIÓN : Segue as directrices do deseño curricular de Bacharelato e as orientacións da CIUGA. Poden consultarse as orientacións para selectividade e os modelos de exame na páxina da Ciuga.
Preséntanse distintintos materiais para preparar a materia:
  • Os distintos temas en documentos open officce, con exercicios resoltos
  • Enlaces a páxinas web de interese con animacións, esquemas ou exercicios para practicar.
  • Instruccións e datas para os traballos e probas escritas