Bloque 1. Actividade científica 

 • B1.1. Estrategias propias de la actividad científica. El método científico.
 • B1.2. Tratamiento de datos.
 • B1.3. Análisis dimensional.
 • B1.4. Estudio de gráficas habituales en el trabajo científico.
 • b1.5. Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Bloque 2 :: Intercación gravitatoria

 • B2.1. Forza gravitatoria.
 • B2.2. Campos de forza conservativos.
 • B2.3. Intensidade do campo gravitatorio.
 • B2.4. Potencial gravitatorio.
 • B2.5. Enerxía potencial gravitatoria.
 • B2.6. Lei de conservación da enerxía.
 • B2.7. Relación entre enerxía e movemento orbital.
 • B2.8. Satélites: tipos.
 • B2.9. Caos determinista.
Bloque 3. Interacción electromagnética
 • B3.1. Campo eléctrico.
 • B3.2. Intensidade do campo.
 • B3.3. Potencial eléctrico.
 • B3.4. Diferenza de potencial. 
 • B3.5. Enerxía potencial eléctrica.
 • B3.6. Fluxo eléctrico e lei de Gauss.
 • B3.7. Aplicacións do teorema de Gauss.
 • B3.8. Equilibrio electrostático.
 • B3.9. Gaiola de Faraday.
 • B3.10. Campo magnético.
 • B3.11. Efecto dos campos magnéticos sobre cargas en movemento.
 • B3.12. Campo creado por distintos elementos de corrente.
 • B3.13. O campo magnético como campo non conservativo.
 • B3.14. Indución electromagnética.
 • B3.15. Forza magnética entre condutores paralelos.
 • B3.16. Lei de Ampère.
 • B3.17. Fluxo magnético.
 • B3.18. Leis de Faraday-Henry e Lenz.
 • B3.19. Forza electromotriz.
 • B3.20. Xerador de corrente alterna: elementos.
 • B3.21. Corrente alterna: magnitudes que a caracterizan.
Bloque 4. Ondas
 • B4.1. Ecuación das ondas harmónicas.
 • B4.2. Clasificación das ondas. Transversais e lonxitudinais. Materiais (mecánicas) e electromagnéticas.
 • B4.3. Magnitudes que caracterizan as ondas. Lonxitude de onda, frecuencia, número de onda, amplitude. Velocidade de propagación e factores dos que depende.
 • B4.4. Ondas transversais nunha corda.
 • B4.5. Enerxía e intensidade.
 • B4.6. Principio de Huygens.
 • B4.7. Fenómenos ondulatorios: interferencia e difracción, reflexión e refracción.
 • B4.8. Leis de Snell.
 • B4.9. Índice de refracción.
 • B4.10. Ondas lonxitudinais. O son.
 • B4.11. Efecto Doppler.
 • B4.12. Enerxía e intensidade das ondas sonoras. 
 • B4.13. Contaminación acústica.
 • B4.14. Aplicacións tecnolóxicas do son.
 • B4.15. Ondas electromagnéticas.
 • B4.16. Natureza e propiedades das ondas electromagnéticas. 
 • B4.17. Dispersión. A cor.
 • B4.18. Espectro electromagnético.
 • B4.19. Aplicacións das ondas electromagnéticas no espectro non visible.
 • B4.20. Transmisión da comunicación.
Boque 5. Óptica xeométrica
 • B5.1. Leis da óptica xeométrica.
 • B5.2. Sistemas ópticos: lentes e espellos.
 • B5.3. Ollo humano. Defectos visuais.
 • B5.4. Aplicacións tecnolóxicas: instrumentos ópticos e a fibra óptica
Bloque 6. Física do século XX
 • B6.1. Introdución á teoría especial da relatividade. 
 • B6.2. Orixes da física cuántica. Problemas precursores.
 • B6.3. Física cuántica.
 • B6.4. Enerxía relativista. Enerxía total e enerxía en repouso.
 • B6.5. Insuficiencia da física clásica.
 • B6.6. Hipótese de Planck.
 • B6.7. Efecto fotoeléctrico.
 • B6.8. Espectros atómicos. Modelo cuántico do átomo de Bohr.
 • B6.9. Interpretación probabilística da física cuántica.
 • B6.10. Principio de indeterminación de Heisenberg.
 • B6.11. Aplicacións da física cuántica. O láser. 
 • B6.12. Radioactividade: tipos. 
 • B6.13. Física nuclear.
 • B6.14. Núcleo atómico. Leis da desintegración radioactiva.
 • B6.15. Fusión e fisión nucleares.
 • B6.16. As catro interaccións fundamentais da natureza: gravitatoria, electromagnética, nuclear forte e nuclear débil.
 • B6.17. Interaccións fundamentais da natureza e partículas fundamentais.
 • B6.18. Partículas fundamentais constitutivas do átomo: electróns e quarks.
 • B6.19. Historia e composición do Universo.
 • B6.20. Fronteiras da física.Materiales Física y Química 1º Bach

Profesora: Mercedes Serrano

Profesora: Mercedes Serrano