Departamento de Filosofía

Temas e actividades desta materia

Material teórico e actividades para 1º Bacharelato curso 20/21

“O mecanismo cerebral está enxeñado precisamente para facer  refluir a súa case totalidade no inconsciente e para non introducir na conciencia máis que o que por natureza está destinado a iluminar a situación presente, a axudar á acción que se prepara, a dar, en fin, un traballo útil. Todo o máis, recordos de luxo alcanzan a pasar de contrabando pola porta  entreaberta. E eles, mensaxeiros do inconsciente, advírtennos do que arrastramos detrás de nós sen sabelo”

Henri  Bergson: “A evolución creadora”“A filosofía distínguese das outras ciencias polo seu punto de vista. Cando considera un obxecto, mírao sempre e exclusivamente desde o punto de vista do límite, dos aspectos fundamentais. Neste sentido, a filosofía é unha ciencia dos fundamentos ... Onde as outras ciencias paran, onde elas non preguntan e dan mil cosas por supostas, alí empeza a preguntar o filósofo. As ciencias coñecen; el pregunta que é coñecer. Os outros sintan leis; el pregúntase que é a lei. O home ordinario fala de sentido e finalidade. O filósofo estuda que hai que entender propiamente por sentido e finalidade. Así, a filosofía, é tamén unha ciencia radical, pois vai á raíz de maneira máis profunda que ningunha outra ciencia. Onde as outras se dan por satisfeitas, a filosofía segue preguntando e investigando” 

J.M.  Bochenski.  “Introdución ao pensamento filosófico”
Material clases

Materias valores