En esta asignatura trabajaremos: la oración y la frase, el uso de las mayúsculas, el abecedario, las adivinanzas, el sujeto y el predicado, palabras con c y z, los trabalenguas, la concordancia, palabras con tr y dr, los sinónimos, los nombres comunes y propios palabras con c y qu, la coma, los antónimos.

Nesta asignatura traballaremos os seguintes aspectos: números hasta el 99, decenas y unidades, ordinales hasta el 20, sumas y restas sin llevar, la moneda de céntimo, derecha e izquierda, la centena, comparación de números, centímetro, metro, kilómetro, kilogramo, sumas llevando con números de dos cifras, interpretación de un gráfico de barras, elección de la operación para la resolución de un problema, el cáculo mental en problemas.

 Nesta asignatura aprenderemos: a auga e as súas propiedades, distribución da auga na Terra, auga doce e auga salgada, partes dun río, estados da auga, o ciclo da auga, a atmosfera, importancia do aire para os seres vivos, fenómenos atmosféricos, contaminación do aire, da auga e do solo, coidado da natureza, o medio natural e o ser humano, a paisaxe, tipos de paisaxe, rocas e minerais, o sistema solar, a Terra, a Lúa.

Nesta asignatura aprenderemos o uso das tic, uso axeitado do vocabulario do corpo, recoñecemento dos cambios do corpo a través do tempo: as etapas da vida, as partes do corpo: ósos, músculos e articulacións, introducción ás funcións vitais: reproducción, nutrición, respiración e relaxación, hábitos que conducen a unha boa saúde, seres vivos, animais vertebrados e invertebrados, partes e función das plantas.