Ejercicios, exámenes, apuntes, enlaces...
Apuntes, ejercicios, cuestionarios, enlaces...

Repositorio de contenidos del curso y materiales de amplicación.
Neste curso preténdese apoiar todos os contidos de Lingua Castelá e Literatura de terceiro da ESO,centrándose en mellorar as competencias comunicativas dos alumnos e no traballo da Historia da Literatura entre a Idade Media e o Século XVIII,especialmente a través do comentario literario.