Todos os contidos da materia de Educación Física de 1º ESO atópanse na plataforma Edixgal.

Todos os contidos da materia de Educación Física de 2º ESO atópanse na plataforma Edixgal.