Base de datos sobre o inventario da roupa do CDAN.