O plan contable. Aplicación da contabilidade analítica, discriminación dos instrumentos de

financiación e ordenación de balances e contas, resultados, xestión de plans de tesourería, cálculo

de desviacións, compatibilidade analítica e instrumentos de financiación.

.