Interpretación do repertorio coral habitual a capella. Desenvolvemento da educación vocal. Afondamento nas capacidades relacionadas coa lectura a primeira vista, a comprensión e resposta ás indicacións do/a director/a e a integración no conxunto.

Prof. Amalia Guerrero