Italiano aplicado ó Canto I.

Con esta materia preténdese introducir ó alumnado na língua italiana. Os estudantes serán dotados cas ferramentas básicas para ler e pronunciar correctamente os textos italianos así como cun vocabulario elemental e con conceptos gramaticais sinxelos.

Artículos determinados Italiano.pdfArtículos determinados Italiano.pdf

Alemán aplicado ó canto.

Esta materia pretende dotar ó alumnado cas ferramentas básicas para ler correctamente os textos do repertorio alemán. Por outra banda se abordan nela contenidos gramaticais básicos e vocabulario poético que faciliten a interpretación das obras a interpretar.

Inglés aplicado ó Canto.

Esta materia consiste en dotar de ferramentas básicas ó alumnado para a correcta interpretación do alfabeto fonético e interpretación dos distintos periodos históricos da língua inglesa.

 Semanalmente se engadirán novos contidos con distintas actividades nesta Aula Virtual.