PLAN DE CONTINXENCIA do CIFP Valentín Paz Andrade

Establecemento de: ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO,  ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL e  MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL