Contidos e actividades relativos a programación do módulo de Axustes de sistemas de sonorización.