Este módulo profesional complementa a formación establecida para o resto dos módulosprofesionais que integran o título nas funcións de análise do contexto, deseño do proxectoe organización da execución.

LONXITUDE DE ONDA

Contidos e actividades relativos a programación do módulo de Posprodución de son.

Contidos e actividades relativos a programación do módulo de Axustes de sistemas de sonorización.