Contidos e actividades relativos a programación do módulo de Axustes de sistemas de sonorización.

Contidos e actividades relativos á programación do módulo de Posprodución de son.