Ciclo formativo: CSHOT04 Dirección de cociña.

Módulo profesional: MP0498. Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña. Grupo FP Dual

Ciclo formativo: CSHOT04 Dirección de cociña.

Módulo profesional: MP0500. Xestión da produción en cociña. Grupo: FP Dual

Ciclo formativo: CSHOT05 Dirección de servizos de restauración.

Módulo profesional: MP0511. Sommelier. Grupo: FP Dual

Ciclo formativo: CSHOT05 Dirección de servizos de restauración.

Módulo profesional: MP0512. Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración. Grupo: FP Dual