Este curso está plantexado como unha introdución a aquelas ferramentas que nos poden resultar máis útiles e prácticas á hora de traballar co noso alumnado.


GALEGO PARA PROFESORADO EN PRÁCTICAS
PLC, TIL,CLIL. Como integrar a didáctica das linguas (TIL). Como articular as aprendizaxes lingüísticas e os contidos doutras áreas (CLIL). Como todo esto pode cambiar a metodoloxía de traballo dun centro (PLC)
Ten como finalidade ofrecerlle ao profesorado mecanismos e recursos que lles sirvan de punto de partida para organizar, nos propios centros, a formación e reflexión sobre a práctica docente de cara a dar unha resposta educativa axeitada ás necesidades do alumnado dende un enfoque inclusivo.
Programa


Familiarizar ao profesorado co entorno virtual de aprendizaxe do proxecto E-DIXGAL.