Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Imagen lápizA intención destes encontros é a de compartir, co profesorado asistente, experiencias de aulas e centros consideradas como boas prácticas educativas. As temáticas sobre as que se centrarán ditos encontros serán: - Centros educativos como espazos de aprendizaxe. - Convivencia. -Estratéxias metodolóxicas que potencian o traballo en equipo e, como consecuencia, melloran o proceso de adquisición das competencias básicas e de atención á diversidade. A biblioteca escolar pode ser o centro de recursos para a aprendizaxe, pode ser un verdadeiro motor de innovación. Os proxectos documentais integrados constitúen unha potente ferramenta para impulsar esta realidade.


Aula virtual na que se atopan ubicados diversos materiais facilitados ao profesorado participante nestas xornadas e que versan sobre: pautas de actuación co alumnado con diabete no entorno escolar, materiais de información sobre racións, dietas, suplementos...para nenos e adolescentes con diabete tipo 1, información sobre a relación entre diabete tipo 1, deporte, dieta e suplementos, etc.
COMBAS - Desarrollo Curricular. Competencias Básicas
A través deste curso tratarase de amosar diferentes estratéxias metodolóxicas que melloran a adquisición das Competencias Básicas por parte do alumnado e que empregan, como recursos, os diferentes membros da comunidade educativa.