1. Coñecer e analizar as características e estrutura do currículo de cara á elaboración da programación por ámbitos.

2.Adaptar a programación de cada área e nivel ás instrucións en vigor.

3.Establecer procedementos e instrumentos de avaliación acordes ao currículo.


Obxectivos

1.Analizar as investigacións sobre o ensino e aprendizaxe da lingua escrita.

2.Coñecer pautas metodolóxicas que favorezan o desenvolvemento de habilidades e destrezas relacionadas co uso da linguaxe.

3.Adquirir a capacidade para desenvolver hábitos de lectura e escritura no alumnado.

Contidos

1.A lingua escrita dende un enfoque construtivista.

2.Desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística partindo da lingua propia.

3.Técnicas para a mellora da expresión e comprensión oral e escrita.


1.Identificar os fundamentos da aprendizaxe cooperativa en condicións de inclusión.

2.Facilitar instrumentos e estratexias para estruturar os procesos de ensinanza- aprendizaxe de forma cooperativa.

3.Ofrecer ao profesorado experiencias xa desenvolvoltas na aula que poidan fundamentar a súa práctica docente


✓ Romper os ciclos de malas condutas/sancións.
✓ Dar a oportunidade ás vítimas dunha ofensa de expresar os seus sentimentos
directamente ós ofensores e ofensoras, contando co apoio da familia e
amigos.
✓ Permitir ós ofensores e ás ofensoras oír directamente ás persoas sobre
como foron afectadas.
✓ Facilitar que os ofensores e as ofensoras asuman a súa responsabilidade.
✓ Proporcionar oportunidades para decidir de que xeito reparar o dano
ocasionado.
✓ Proporcionar unha oportunidade para a superación dos traumas das vítimas,
ofensores e as súas comunidades e seres queridos.
✓ Traballar para a reintegración dos ofensores nas súas comunidades.
✓ Resolver realmente os conflitos.1.Valorar as vantaxes educativas, sociais e persoais do enfoque das prácticas restaurativas na convivencia escolar.

2.Practicar técnicas proactivas, propias das prácticas restaurativas, para a promoción da convivencia escolar.

3.Incorporar na aula as prácticas restaurativas para a xestión dos conflitos.