1.Valorar as vantaxes educativas, sociais e persoais do enfoque das prácticas restaurativas na convivencia escolar.

2.Practicar técnicas proactivas, propias das prácticas restaurativas, para a promoción da convivencia escolar.

3.Incorporar na aula as prácticas restaurativas para a xestión dos conflitos.


Esta actividade ten 12 horas presenciais e 8 horas non presenciais que se empregarán para realizar tarefas relacionadas coas sesións con docencia.

Obxectivos:

1.Coñecer os principios da educación afectivo-sexual desde unha perspectiva de xénero.

2.Aplicar estratexias de traballo para favorecer as relacións interpersoais e o traballo en afectos.

3.Utilizar estratexias para a promoción da saúde integral no ámbito afectivo-sexual.