Presentación de ferramentas para a elaboración de materiais didácticos de Ciencias Sociais, Xeografía, Historia e Historia da Arte e xestionar un aula virtual para a ensinanza-aprendizaxe das Ciencias Sociais