- Curso de tempos verbais en inglés dirixido ao alumnado de 6º de Primaria. Os contidos son os seguintes:

-Verbs tenses:Present Simple and Continuous.Past Simple and Continuous.Future Simple and conditional.

-Affirmative, negative and interrogative sentences.

- Videoconferencias por Webex.