Este curso prentende capacitar ao profesorado no uso técnico do equipamento informático local e en rede das aulas Abalar e ensinar ao profesorado as ferramentas básicas para tratar e xestionar a información e comunicación. Persíguese formar ao profesorado no emprego didáctico e metodolóxico das TIC.