Instrucións do 27 de marzo sobre a 2ª avaliación

Seguindo as instrucións do 27 de marzo, sobre a concreción de medidas a adoptar en relación coa avaliación do segundo trimestre, o CEP marcos da Portela, a efectos de dar continuidade ao calendario escolar, procederá a formalizar o peche da avaliación do segundo trimestre. Non serán avaliables as actividades relacionadas cos contidos curriculares realizadas polo alumnado con posterioridade á data de declaración do estado de alarma.

As notas publicaranse o xoves 2 de abril, ás 14.00 horas, na aplicación AbalarMóbil. Por favor, se non a teñen todavía descargada, fágano.

Atentamente,

A dirección