Neste apartado subiremos as tarefas asociadas ca Pedagoxía Terapéutica