Libros de Texto

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO PARA O CURSO 2021/2022

1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CENTRO: C.E.I.P. PARAIXAL

CÓDIGO: 36010678

LOCALIDADE: VIGO

PROVINCIA: PONTEVEDRA

Curso e etapa

Área/Materia/

Ámbito/Módulo

Título, editorial, ano de publicación.

ISBN

Lingua

de edición

1º  PRIMARIA

LINGUA

LINGUA 1º PRIMARIA-RODEIRA

978-8483495605

GALEGO

1º  PRIMARIA

INGLÉS

Amazing Rooftops 1.  Class book - OXFORD

978-0194167154

INGLÉS

   

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO PARA O CURSO 2021/2022

2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CENTRO: C.E.I.P. PARAIXAL

CÓDIGO: 36010678

LOCALIDADE: VIGO

PROVINCIA: PONTEVEDRA

Curso e etapa

Área/Materia/

Ámbito/Módulo

Título, editorial, ano de publicación.

ISBN

Lingua

de edición

2º PRIMARIA

MATEMÁTICAS

 

MATE+ MATEMÁTICAS PARA PENSAR- SANTILLANA-2020

 

978-8468058429

ESPAÑOL

2º PRIMARIA

LINGUA

 

LINGUA+ TAREFAS E DESTREZAS COMUNICATIVAS-SANTILLANA-2018

 

978-8499727769

GALEGO

2º PRIMARIA

INGLÉS

Amazing Rooftops 2 Class book - OXFORD

978-0194167413

INGLÉS

    

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO PARA O CURSO 2021/22

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CENTRO: C.E.I.P. PARAIXAL

CÓDIGO: 36010678

LOCALIDADE: VIGO

PROVINCIA: PONTEVEDRA

Curso e etapa

Área/Materia/

Ámbito/Módulo

Título, editorial, ano de publicación.

ISBN

Lingua

de edición

3º PRIMARIA

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS 3. “PIEZA A PIEZA”. ANAYA EDUCACIÓN

978-84-698-4201-0

ESPAÑOL

3º PRIMARIA

MATEMÁTICAS

CADERNO 1, 2, 3. MATEMÁTICAS 3. “PIEZA A PIEZA”. ANAYA

978-84-698-4203-4

978-84-698-4204-1

978-84-698-4205-8

ESPAÑOL

3º PRIMARIA

CIENCIAS SOCIAIS

PROXECTO “SABER FACER CONTIGO”.  SANTILLANA.

978-84-9185-229-2

GALEGO

3º PRIMARIA

CIENCIAS NATURAIS

PROXECTO “SABER FACER CONTIGO”.  SANTILLANA.

978-84-9185-232-2

GALEGO

3º PRIMARIA

LINGUA GALEGA

LINGUA GALEGA 3 “PEZA A PEZA”. ANAYA EDUCACIÓN

978-84-698-6693-1

GALEGO

3º PRIMARIA

INGLÉS

Amazing Rooftops 3 Classbook  Oxford

978-0194167666

INGLÉS

3º PRIMARIA

INGLÉS

Activity book 3 Amazing RooftopsOxford

978-0194167635

INGLÉS

   

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO PARA O CURSO 2021/2022

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CENTRO: C.E.I.P. PARAIXAL

CÓDIGO: 36010678

LOCALIDADE: VIGO

PROVINCIA: PONTEVEDRA

Curso e etapa

Área/Materia/

Ámbito/Módulo

Título, editorial, ano de publicación.

ISBN

Lingua

de edición

4º PRIMARIA

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS 4. “APRENDER ES CRECER”. ANAYA EDUCACIÓN

978-84.678.7781.6

ESPAÑOL

4º PRIMARIA

MATEMÁTICAS

CADERNO. MATEMÁTICAS 4º. “APRENDER ES CRECER”. ANAYA

978-84-678-7782-3

ESPAÑOL

4º PRIMARIA

CIENCIAS SOCIAIS

PROXECTO “SABER FACER”. OBRADOIRO SANTILLANA.

978.84.997-2425-6

GALEGO

4º PRIMARIA

CIENCIAS NATURAIS

PROXECTO “SABER FACER”. OBRADOIRO SANTILLANA.

978-84-997-2638-0

GALEGO

4º PRIMARIA

LINGUA GALEGA

LINGUA GALEGA 4. “APRENDER É CRECER”. ANAYA EDUCACIÓN.

978-84-678-8013-7

GALEGO

4º PRIMARIA

INGLÉS

OXFORD ROOFTOPS CLASSBOOK

978-0-19-450351-8

INGLÉS

4º PRIMARIA

INGLÉS

OXFORD ROOFTOPS ACTIVITY BOOK.

978-0-19-450352-5

INGLÉS

  

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO PARA O CURSO 2021/2022

5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CENTRO: C.E.I.P. PARAIXAL

CÓDIGO: 36010678

LOCALIDADE: VIGO

PROVINCIA: PONTEVEDRA

Curso e etapa

Área/Materia/

Ámbito/Módulo

Título, editorial, ano de publicación.

ISBN

Lingua

de edición

5º PRIMARIA

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS 5. . “PIEZA A PIEZA”. ANAYA EDUCACIÓN

978-84-698-4349-9

ESPAÑOL

5º PRIMARIA

MATEMÁTICAS

CADERNO 1, 2, 3. MATEMÁTICAS 5º. “PIEZA A PIEZA”. ANAYA

978-84-698-4351-2

978-84-698-4352-9

978-84-698-4353-6

ESPAÑOL

5º PRIMARIA

C. SOCIAIS

C.SOCIAIS 5. “PEZA A PEZA”. ANAYA EDUCACIÓN.

978-84-698-6720-4

GALEGO

5º PRIMARIA

C.NATURAIS

C.NATURAIS. “PEZA A PEZA”. ANAYA EDUCACIÓN.

978-84-698-6710-5

GALEGO

5º PRIMARIA

LENGUA ESPAÑ.

LENGUA 5. “PIEZA A PIEZA”. ANAYA EDUCACIÓN

978-84-698-4311-6

ESPAÑOL

5º PRIMARIA

LINGUA GALEGA

LINGUA GALEGA 5 “PEZA A PEZA”. ANAYA EDUCACIÓN

978-84-698-6699-3

GALEGO

5º PRIMARIA

INGLÉS

ACTIVITY BOOK BIG SURPRISE 5 OXFORD

978801945162442

INGLÉS

  

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO PARA O CURSO 2021/2022

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CENTRO: C.E.I.P. PARAIXAL

CÓDIGO: 36010678

LOCALIDADE: VIGO

PROVINCIA: PONTEVEDRA

Curso e etapa

Área/Materia/

Ámbito/Módulo

Título, editorial, ano de publicación.

ISBN

Lingua

de edición

6º PRIMARIA

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS 6 “APRENDER ES CRECER”. ANAYA EDUCACIÓN

978-84-678-8303-9

ESPAÑOL

6º PRIMARIA

MATEMÁTICAS

CADERNO. MATEMÁTICAS 6º. “APRENDER ES CRECER”. ANAYA EDUCACIÓN

978-84-678-8304-6

ESPAÑOL

6º PRIMARIA

C. SOCIAIS

C.SOCIAIS 6 “APRENDER É CRECER”. ANAYA EDUCACIÓN.

978-84-678-3519-9

GALEGO

6º PRIMARIA

C.NATURAIS

C.NATURAIS 6. “APRENDER É CRECER”. ANAYA EDUCACIÓN.

978-84-678-8308-4

GALEGO

6º PRIMARIA

LENGUA ESPAÑ.

LENGUA 6 “APRENDER ES CRECER”. ANAYA EDUCACIÓN

978-84-698-0652-4

ESPAÑOL

6º PRIMARIA

LINGUA GALEGA

LINGUA GALEGA 6 “APRENDER É CRECER”. ANAYA EDUCACIÓN

978-84-678-3511-3

GALEGO

6º PRIMARIA

INGLES ACTIVTY BOOK BIG SURPRISE 6 OXFORD 9780194516259 INGLÉS

AXUDAS ADQUISICIÓN DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR curso 2021-2022

Deixamos o enlace a paxina da Xunta onde aparece toda información relativa as axudas para a adquisición dos libros de texto e material escolar publicados o xoves 20 de maio.

orde do 2 de maio

O prazo para presentar solicitudes iniciarase ao día seguinte da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 22 de xuño de 2021 (este incluído).

A devolución e recollida de libros do curso 2020-2021 realizarse do 21 de xuño ó 25 de xuño. A falta de devolución dos libros de texto, sexan do curso inmediato anterior ou de calquera outro, será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2020/21.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

- ANEXO I debidamente Cuberto.

- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

Para o alumnado de educación primaria( infantil non participa)

a) Anexo II para a comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar. No caso de que a persoa solicitante e/ou os membros computables se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente, ademais de achegar os documentos xustificatvos:

 • DNI ou NIE
 • Declaración do imposto sobre as persoas fisicas ou, á falta deste, o certficado tributación de imputacións no exercicio 2019.
 • Certificado do grao de discapacidade recoñecido pola Xunta de Galicia
 • Percepción de pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez, ou de pensión de clases pasivas por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade (equivalente a unha discapacidade igual ao 33%)

b) Se o solicintante posúe DNI ou NIE:

 • Copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos os membros computables.
 • En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

Excepcionalmente, no caso de que o solicitante careza de DNI ou NIE, poderase acreditar o número de membros computables utlizando algún dos seguintes medios:

 • Copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos os membros computables.
 • Certifcado ou volante de convivencia.
 • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida familia.

Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certifcado ou volante de convivencia no que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certifcado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

c) Ceritfcado acreditatvo do grao de discapacidade, se fose o caso, recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

d) Violencia de xénero: Acreditarase en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

e) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada, no caso que corresponda.

f) Resolución administratva ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certifcado do centro de menores para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

g) Certifcado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor e titores carezan de DNI e NIE.

En todo caso, os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa presentación, e reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro do 2019, agás no caso de violencia de xénero, en que se aplicará o disposto na lexislación específica

A partir do luns 24 de maio podense ir entregando as solicitudes

Adxuntamos instruccións e anexos nos ficheiros adxuntos

 

DIA NON LECTIVO

Estimadas familias:
Informamos  que o próximo martes 18 de maio será día non lectivo, polo tanto o Centro permanecerá pechado.
Un saúdo

Listaxe definitiva de admitidos curso 2021/2022

O alumnado que solicitou praza para o vindeiro curso, ten asignada praza.

O prazo de matrícula é do 20 ao 30 de xuño.

Documentación necesaria:

 • Impreso de matrícula ANEXO III-1 
 • Impreso outros datos 
 • Fotocopia libro de familia
 • Fotocopia tarxeta sanitaria
 • Fotocopia cartilla de vacinacións
 • Fotocopia do DNI ( se o ten)
 • Fotografía tamaño carnet

Vacantes curso 2021-2022

Nivel

Prazas Ocupadas

(reservas para os que continúan)

Vacantes

 
 

ED. INFANTIL

4º EI

0

22 + 3 (apoio educativo)

 

5º EI

4

21

 

6º EI

7

18

 

1º EP

0

22+ 3 (apoio educativo)

 

2º EP

8

17

 

3º EP

9

16

 

4º EP

2

23

 

5º EP

9

16

 

6º EP

9

16

 

XORNADAS DE PORTAS ABERTAS

Bos días

Este ano as xornadas de portas abertas no CEIP Paraixal realizaranse de forma virtual a través da plataforma cisco webex. Para poder participar deberan mandar un correo electrónicoceip.paraixal@edu.xunta.gal) indicando o día que quere participar.

 • Educación infantil:
  • Xoves 18 de febreiro ás 17:00
  • Venres 19 de febreiro ás 10:00
  • Venres19 de febreiro ás 18:30
 • Educación primaria:
  • Xoves 18 de febreiro ás 18:30
  • Venres 19 de febreiro ás 11:30
  • Venres19 de febreiro ás 17:00

Os adxuntamos un powerpoint con fotos recientes do colexio.
Un saúdo

XORNADAS DE PORTAS ABERTAS

Todas as persoas interesadas en participar nas xornadas de portas abertas teñen que chamar ao colexio para apuntarse (886120233) ou enviar un correo electronico (ceip.paraixal@edu.xunta.gal) .

Debido  as normas que o protocolo covid inpón debido a pandemia este ano as xornadas non van a ser presenciais. A vindeira semana explicaremos como se van facer.

Para as familias que esten interesadas están adxuntados varios documentos do colexio.

Un saúdo

CALENDARIO SOBRE A ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 202O-2021

 

PROCESOS

PRAZOS

XESTIÓN E DOCUMENTACIÓN

 

Reserva de praza nos centros adscritos ou para cambio de etapa (infantil aprimaria) IES adscrito: IES A GUIA

 

 

11 xaneiro-8 febreiro

 

ANEXO I

(Enviar ás familias de 6º de EP. Deberán cubrilo e entregalo na secretaría do centro actual). Modelo ED550A Dispoñible na web da XuntaAdmisión de Alumnado

 

Publicación de postos escolares vacantes

 

Antes do 1 de marzo

 

Estudio de vacantes do centro e carga na aplicación.

Admisión de Alumnado

 

Presentación de solicitude de praza ordinario (noutros centros ou nova admisión)

 

Do 1 - 20 de marzo

 

ANEXO II e fotocopia do Libro de Familia

ED550B

Solicitalo no propio IES de referencia Dispoñible na web da Xunta

 

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas

 

Antes do 25 de abril

 

Publicación na web do centro e nos taboleiros interiores do centro

 

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas

Antes do 15 de maio (expostas ata comenzodo

cursoseguinte)

 

Publicación na web do centro e nos taboleiros interiores do centro

 

Formalización matrícula en Educación Infantil e Primaria

 

20 – 30 de xuño

 

Matriculación no noso centro:

ANEXO III-1 e documentación solicitada polo centro

 

Formalización matrícula en Secundaria

 

25 xuño-10 xullo

 

Matriculación no centro de Secundaria: Centros de Secundaria

INFORMACIÓN E INSTRUCIÓNS PARA OS CENTROS RELATIVAS ÁS BOLSAS NEAE 2020-2021

Bo día.

A día de hoxe acaban de de mandarnos as instruccións para todas as familias que queiran solicitar unha bolsa   por alumnado NEAE.

Corresponde ás direccións do centro informar ás familias para que presenten e entreguen as bolsas nos centros educativos para a posterior remisión, por parte das direccións, á inspección educativa.

Adxunto información no PDF. 

Autorizacións

Boas

Tedes adxunto varios modelos de autorizacións:

 1. Autorización para recoller aos  vosos fillos/as.
 2. Autorización uso de imaxes
 3. Autorización para marchar só as 14:00
 4. Autorización para as saídas complementarias realizadas no concello de Vigo
 5. Faltas de asistencia

A primeira é importante que a entregades o antes posible.

Powered by Drupal - Design by artinet