Este curso ten os seguintes obxectivos:

  • Aproximarse á linguaxe escrita, recoñecendo algunhas letras e símbolos.
  • Adquirir  a habilidade e coordinación necesarias para realizar correctamente os trazos propostos.
  • Discriminar figuras xeométricas básicas.
  • Recoñocer e trazar os números e asocialos coa cantidade correspondiente.
  • Clasificar e seriar obxectos segundo un criterio dado. 

Pretendo  este curso desarrollar as competencias básicas do alumnado de 5º de Educación Infantil a través dunha serie de rutinas que se repetirán sistemáticamente ó longo do curso, o traballo por recantos/xogos de mesa e o traballo de distintos proxectos.

 A metodoloxía da aula está baseada nos principio fundamental de aprender a aprender, partindo do que sabe o alumnado  e procurando un aprendizaxe significativo e lúdico, no que se aprenda facendo e transferindo a situacións da vida real que implican a resolución de problemas.